Wikipagina

Voortgang en resultaat in beeld

Voor de inventarisatie van de voortgang en het resultaat van de regionale uitwerking van de aanpak voor de afvalwaterketen hebben VNG en UvW een ambtelijke werkgroep opgericht. De werkgroep monitoring richt zich op de tweejaarlijkse inventarisatie en rapportage. De resultaten worden periodiek per ledenbrief toegestuurd aan gemeenten en waterschappen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande informatiebronnen zoals het CBS, de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer, waterschapspeil en de benchmark rioleringszorg van Stichting RIONED. Daarnaast levert de werkgroep in mei de jaarlijkse bouwsteen aan voor de rapportage Water in Beeld die door Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gert Dekker van de VNG is voorzitter. Andere leden: Eric Oosterom (Stichting RIONED), Eric Gloudemans en Wijnand Dekking (beiden UvW).

Het meten van de voortgang gebeurt volgens drie sporen:
1. Het in beeld brengen van de feitelijke ontwikkeling van de kosten en de lokale lasten, afgezet tegen de autonome ontwikkeling van kosten en lokale lasten;
2. Het in beeld brengen van de doelrealisatie op het gebied van kostenbesparing, verminderen kwetsbaarheid en verbeteren kwaliteit (professionaliteit)
3. Het inzichtelijk maken van acties en maatregelen waarmee doelmatigheidswinst wordt gerealiseerd.

De resultaten worden jaarlijks opgenomen in "De Staat van ons water"

 

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.