Regio

Waterkring de Baronie

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

Waterkring de Baronie is één van de vier werkeenheden binnen het Samenwerkingsverband Water in Midden- en West-Brabant. Daaraan doen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert, waterschap Brabantse Delta en waterleidingbedrijf Brabant Water mee. Het aantal inwoners binnen de waterkring bedraagt ca. 280.000.

Logo Waterkring De Baronie

De ambitie van het samenwerkingsverband is te komen tot een operationele samenwerking die is gericht op kennisuitwisseling, kwaliteitsborging, flexibele inzet van personeel en het behalen van kostenbesparingen (ca. 14% in 2020).

De samenwerking verloopt in de vorm van een netwerkorganisatie. De partijen zoeken elkaar op projectbasis op en trekken in goed vertrouwen met elkaar op.

Waterketenvisie 2030: Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West. Meer weten? Klik hier.
Screenshot 2019-02-25 At 09.09.45

Overige informatie

De samenwerking binnen waterkring De Baronie is van start gegaan met een brede inventarisatie van mogelijke samenwerkingsonderwerpen. Deze onderwerpen zijn vervolgens geprioriteerd als Quick-win of Lange termijn project. In totaal zijn eerst 10 projecten gedefinieerd, in een later stadium zijn hier nog drie projecten aan toegevoegd. De oorspronkelijke 10 onderwerpen zijn bestuurlijk vastgesteld en er zijn uren en middelen beschikbaar gesteld om de projecten uit te werken.

(A)     Bestuurlijk vastgestelde lopende projecten (2013-2014)

 

Plannen/maatregelen

Status

 

1

Meten en monitoren

Globaal meetplan is opgesteld. Praktische uitwerking, onderzoek databeheer en neerslagradar wordt centraal opgepakt. Streven is gericht op gezamenlijk operationeel meetnet in 2015.

2

Onderhoud waterlopen

Er is een gezamenlijk maaibeleid, moederbestek maaien en baggerplan opgesteld. Verder loopt er een onderzoek naar gezamenlijk aanbesteden van baggerverwerking.

3

Reiniging en inspectie

Gezamenlijk moederbestek is aanbesteed.

4

Onderhoud drukriolering

Programma van eisen voor op te stellen gezamenlijk moederbestek is aanbesteed.

5

Gegevens op orde

Wordt vanwege overlap samen met waterkring West verder uitgewerkt.

6

Technische innovaties

Er vindt een inventarisatie plaats naar lopende onderzoeken. Dit leidt tot een innovatiekalender.

7

Modelberekeningen

Er is een integraal waterketenmodel opgesteld en operationeel. Met het waterketen model wordt nu naar optimalisatie in de afvalwaterketen gezocht met doel om het functioneren van het stelsel te optimaliseren zonder verdere grootschalige investeringen.

8

Realisatie van maatregelen

De inventarisatiefase is afgerond en er zijn een aantal deelprojecten bepaald. Deze deelprojecten zijn voorjaar 2014 verder uitgewerkt.

9

Blauwdruk vGRP

Binnen waterkring de Baronie is door de gemeenten en het waterschap gezamenlijk een blauwdruk vGRP opgesteld. Deze blauwdruk is gebruikt voor het reeds vastgestelde vGRP van de gemeente Rucphen en is tevens gebruikt voor het vGRP Etten-Leur en Breda. De blauwdruk is reeds twee maal geüpdate.  

 

(B)     Projecten vastgesteld 2014-2016

 

Plannen/maatregelen

 Status

10

Heroverweging

De heroverwegingen zijn ambtelijk afgerond. Het resultaat is opgenomen in af te sluiten afvalwaterakkoorden. Op 6 september 2013 is het eerste akkoord binnen de Baronie afgesloten tussen gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta.

11

Integraal afvalwaterketenbeleidsplan

Met de andere werkeenheden zijn gezamenlijk uitgangspunten en een visie voor afvalwaterketenbeleid van gemeenten en waterschap opgesteld.

12

Incidentenplan Riolering

Er is een format voor een incidentenplan opgesteld. Alle gemeenten hebben dit format ontvangen en kunnen deze implementeren in hun eigen incidentenplan.

13

Asset management

Er is samen met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water in 2013 een traject opgestart waarin de vormen van assetmanagement worden vergeleken met doel om af te stemmen en samen te (kunnen) werken.

14

Grondwatermeetnet

Er is samen met waterschap Brabantse Delta en Brabant Water een plan van aanpak opgesteld voor het gezamenlijk exploiteren van een grondwatermeetnet. Een aantal gemeenten heeft in 2009 gezamenlijk het plaatsen van een meetnet ingericht.

15

Bodem masterplan

Een Bodemmasterplan geeft antwoord op de vraag hoe op basis van de bestaande situatie en de verwachte ontwikkelingen de ondergrond zo goed mogelijk kan worden geordend in de toekomst. Gemeente Breda heeft in 2013 in nauwe samenwerking met waterschap Brabantse Delta en Brabant water het plan opgesteld. Op basis van de ervaringen wordt bepaald of een bredere uitrol mogelijk is.

16

Inkoop

Uit een groot aantal bovenstaande projecten komen aanbestedings- of inkooptrajecten. In deze werkgroep zijn de verschillende inkoopbeleidstukken met elkaar gedeeld en wordt er de inkoop geborgd. Daar waar schaal- en kwaliteitsvoordeel is te behalen wordt gewerkt via een gezamenlijk inkooptraject.

17

Financiering

Voor een betere vergelijking worden de kostensoorten op meer uniforme wijze geherstructureerd. Op deze manier kunnen besparingen beter en gemakkelijker inzichtelijk gemaakt.

18

Juridisch traject

Er wordt onderzocht welke juridische werkvorm het beste past op het samenwerkingsverband. De gezamenlijke stip op de horizon wordt juridisch vastgelegd.

19

Verminderen kwetsbaarheid

Er worden afspraken gemaakt voor het flexibel kunnen inzetten van personeel bij over- en ondercapaciteit, maar ook over het uitvoeren van taken voor elkaar zodat de kwetsbaarheid afneemt.

20

Week van het Water

Gemeente Breda organiseert in 2015 de Week van het Water. Partners binnen de waterkring kunnen hierop aansluiten.

Gerelateerde nieuwsberichten uit deze regio:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.