Regio

Twents Waternet

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 23-09-2019

Het samenwerkingsverband Twents waternet bestaat uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en waterschap Vechtstromen.

Twents waternet is ervan overtuigd dat verdere samenwerking en partnerschap een belangrijk antwoord is op de huidige trends en ontwikkelingen. De opgaven zijn groot – ze vragen om ambitie. Gelet op de voorgaande context laten de veertien Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen zich onder het motto “Twents water verbindt, van waterwinst naar waterbewustzijn” de komende jaren dan ook leiden door de volgende visie

“Om de regio Twente aantrekkelijk te houden, staat een veilige en klimaatbestendige inrichting van de openbare en particuliere leefomgeving centraal. Dat geldt niet alleen voor de bebouwde kommen van de steden, maar evenzeer voor de buitengebieden van Twente. Twentse gemeenten en het waterschap werken samen om dit te bereiken. Naast het delen van kennis en het treffen van fysieke maatregelen, zetten we daarbij in op het vergroten van het waterbewustzijn van de Twentse samenleving en bij beleidsmakers. We laten ons hierbij leiden door vier beleidsambities: bescherming, beleving, bewustwording en bundeling.”

Bescherming - Bij alle vraagstukken houden we rekening met extreme weersomstandigheden.

Beleving - Door water zichtbaar te maken, dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Bewustwording - We maken de samenleving bewust van de klimaatverandering en wat men zelf kan doen.

Bundeling - We bundelen de kracht van overheden, onderwijs, ondernemers en onderzoeksinstellingen.

De organisatie bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk platform, waarin alle gemeenten en het waterschap zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is er samenwerking met de provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens. Vanuit het bestuurlijk platform is een bestuurlijk kernteam samengesteld. Het ambtelijk platform wordt ondersteunt door een ambtelijke adviesgroep, die wisselend door een deel van de partners wordt ingevuld.

Twents waternet heeft geen juridische status. Besluiten over de inzet van financiële middelen gebeurt door de besturen van de deelnemende gemeenten en het waterschap.

Het echte werk gebeurt in de werkplaatsen. Hier vindt het “doen” en “innoveren” plaats en worden de resultaten geboekt. De taak van een werkplaats is om een onderwerp van gemeenschappelijke aard – waar alle leden van het Twents waternet profijt van hebben – op te pakken en uit te werken. Dit kan omvatten:

  • Uitwerken van een idee;
  • Onderzoek en/of haalbaarheidsstudie;
  • Uitvoering en implementatie;
  • Nazorg en evaluatie.

Na een positief haalbaarheidsonderzoek wordt de uitvoering van een project voorbereid. Deze voorbereiding gebeurt door de organisaties die daadwerkelijk aan het project willen deelnemen. Dit gebeurt buiten het Twents waternet.

De volgende werkplaatsen zijn in 2019/2020 actueel:

  • Werkplaats Communicatiestrategie
  • Werkplaats Omgevingswet: bouwsteen Water
  • Werkplaats DPRA stresstesten en risicodialoog

Daarnaast is een innovatiespoor gestart via de Stichting Pioneering – “Werkplaats Water en Klimaat”. Hierin worden de 4 O’s (Overheid, Ondernemer, Onderzoek en Onderwijs) verbonden aan de doelen die onder andere het Twents waternet heeft.

Links

Twents waternet 
Visie Twents water Verbindt
Handboek Omgevingswet: bouwsteen water
Stichting Pioneering 

 

Gerelateerde nieuwsberichten uit deze regio:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.