Wikipagina

Bestuursakkoord Water

Bestuursakkoord Water

April 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW 2011) verschenen. Het Bestuursakkoord Water is één van de vijf onderdelen die vallen onder het Hoofdlijnenakkoord tussen rijk en decentrale overheden over decentralisatie. Kenmerk van het akkoord is dat taken op een niveau zo dicht mogelijk bij de burger worden gelegd. Per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp. Het waterbeleid wordt volgens deze afspraken de komende jaren flink gereorganiseerd.

Het Bestuursakkoord is voor een belangrijk deel een bevestiging van eerdere afspraken uit april 2010 tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

                        
Het bestuursakkoord moet een doelmatiger waterbeheer in Nederland mogelijk maken en de rolverdeling tussen de verschillende overheden op watergebied duidelijk neerzetten. Meer efficiëntie en een nieuwe taakverdeling voor waterveiligheid en de waterketen moeten de stijgende kosten van het waterbeleid de komende jaren beteugelen. De totale jaarlijkse kosten voor het beheer van het watersysteem en de waterketen zijn in 2010 ongeveer 7 miljard euro. Verwacht wordt dat dit bedrag zal oplopen tot 8 à 9 miljard euro in 2020 als er geen maatregelen worden genomen.  Doelmatiger werken moet jaarlijks 750 miljoen euro opleveren in 2020 (200 miljoen euro voor waterveiligheid, 550 miljoen euro voor het watersysteem en de waterketen).

 

De doelmatigheid in de waterketen kan verder verhoogd door het beheer verder te professionaliseren en kennis en capaciteit te bundelen. Een regionale aanpak, een sterkere focus op kennis en innovatie en verbetering van de werkprocessen staan hierbij centraal. Vraagstukken worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschap, gemeente en eventueel drinkwaterbedrijf opgepakt. Om de “goede dingen goed te doen” bestaat ruimte om bestaande afspraken over te nemen investeringen te heroverwegen. De VNG en UvW stimuleren dat in de regio win-win situaties worden opgezocht en werk-met-werk wordt gemaakt. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijk investeringsprogrammering waarbij ook de beheerkosten om de voorzieningen in stand te houden worden betrokken.  In het akkoord wordt voorgesteld de operationele taken op te schalen naar de gebiedsgrootte van een waterschap.  Het uitgangspunt is samenwerken op basis van afspraken en gelijkwaardigheid in plaats van op basis van eenzijdige voorschriften en vergunningen.

 

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.