Impressie Werkbezoek aan regio Zeeland

Op 9 juli was de Visitatiecommissie in Middelburg op bezoek bij het Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Zeeland (SAZ). 

De commissie en de regio spraken over  de kenmerken van de Zeeuwse aanpak en de successen en uitdagingen van deze regio.

Zeeland

In zeeland wordt al vele jaren formeel in diverse vormen samengewerkt. Op 8 maart 2013 hebben de 13 gemeenten in Zeeland en het waterschap Scheldestromen  de samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen Zeeland ondertekend. Vanuit een duidelijke bestuurlijke en ambtelijke structuur is er daadkrachtig gewerkt aan een visie op het afvalwatersysteem uitmondend in de koersnota SAZ die 25 oktober 2013 is vastgesteld. Vanuit verschillende themagroepen en aanverwante werk- en kennisgroepen wordt gewerkt aan het realiseren van de verschillende doelen gerelateerd aan de 3 K’s.

Uniforme werkprocessen

Het afstemmen en uniformeren van de werkprocessen (en beheersystemen) van de verschillende partijen is een belangrijke stap in het samenwerkingsproces in Zeeland. Het is van belang om de gehele afvalwaterketen te kunnen benaderen “als ware het een systeem”. Dit uitgangspunt is ook belangrijk voor een effectieve operationele samenwerking (bijvoorbeeld gezamenlijk beheer van gemalen). De afstemming en uniformering van de systemen en werkprocessen draagt ook bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid, omdat het personeel makkelijker inzetbaar is om werkzaamheden te verrichten voor andere partijen of om zaken gezamenlijk uit te besteden aan de markt.

Er wordt nu veel energie gestoken in het uitwisselen van informatie en kennis via de kennisgroepen over verschillende onderwerpen. Deze kennisuitwisseling wordt door de verschillende partijen als zeer positief ervaren. Ook is men bezig met het opstellen van programma’s met eisen waaraan gezamenlijke (beheers)systemen moeten voldoen. Deze werkwijze heeft al geresulteerd in een identiek telemetriesysteem in de drie  sub regio’s. Het monitoren van de kostenontwikkeling wordt binnen de SAZ op een eenduidige wijze geregeld door middel van een gezamenlijke spreadsheet met duidelijke handleiding, waardoor er appels met appels worden vergeleken.

De regio heeft bewust de keuze gemaakt om te beginnen met een vastgestelde koersnota en van daaruit de afstemming van  werkprocessen ter hand te nemen.

Op dit moment heeft iedere gemeente een eigen GRP. De commissie stelt de vraag, of een gezamenlijk GRP de kennisuitwisseling en uniformering van de werkprocessen verder kan versterken.  Op termijn zal dit zeker mogelijk zijn, maar op dit moment wordt er binnen de SAZ eerst gewerkt aan een nota gezamenlijke uitgangspunten voor beleid die naar verwachting in het voorjaar van 2015 zal worden vastgesteld. Alle partijen zullen die vastgestelde gezamenlijke uitgangspunten dan verwerken in hun individuele plannen.

Stedelijk waterbeheer

Om ook in de toekomst een goed functionerende afvalwaterketen te behouden en mogelijke wateroverlast tegen te gaan, staan de voorbereidingen voor klimaatverandering in Zeeland ook hoog op de agenda. De ambitie is meer investeren in het afkoppelen van rioolvreemd water, wat nu nog een te groot gedeelte is van het totaal aan water dat via de riolering wordt getransporteerd. Dit vereist wel investeringen, maar op termijn zou het aanzienlijk goedkoper zijn om dit overtollige water via andere methoden te transporteren. Ook worden de capaciteit van de riolering en de RWZI hierdoor veel minder belast bij hevige regenval.

Om in het geval van hevige regen in de toekomst het overtollige hemelwater goed af te kunnen voeren bij hevige regen is men nu bezig om geschikte aanpassingen  in de openbare ruimte te onderzoeken. Als onderdeel van het proeftuinproject toekomstbestendige waterhuishouding in de openbare ruimte wordt achterhaald waar en welke  aanpassingen nodig zijn.

Ook de na te streven doelen op dit gebied zullen hun plek krijgen in de genoemde nota “uitgangspunten voor gezamenlijk SAZ beleid”.

 

Wilt u meer weten over het Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) dan kunt u contact opnemen met de ambtelijke coördinatoren Bas Kole of Wicher Worst.

b.kole@middelburg.nl

W.Worst@middelburg.nl