Impressie werkbezoek Regio Amstel Gooi en Vecht

Op 23 juni was de commissie op bezoek bij de regio Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in Diemen om in gesprek te  gaan over de successen van de samenwerking in deze regio.

Waternet

Sinds de invoering van de nieuwe Waterwet weten de verschillende partijen in deze regio elkaar steeds beter te vinden. Onder de noemer van het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA) wordt er ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt door 18 gemeenten en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV/c.q. Waternet,  de uitvoeringsorganisatie voor de watertaken van de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht).

Betrokkenheid en inzet

Volgens de vertegenwoordigers van de regio is een belangrijke verklaring voor het succes van de samenwerking dat er al in een vroeg stadium veel inzet en betrokkenheid was van al de partijen. In de regio bestond al langere tijd een gemeentelijk riooloverleg, en ook AGV/Waternet heeft de nodige ambtelijke ondersteuning beschikbaar gesteld, zodat een stevig leidend ambtelijk team kon worden opgezet. Ook de wethouders van de verschillende gemeenten zijn in een vroeg stadium geïnteresseerd in deelname vanwege actieve communicatie over de mogelijkheden voor besparingen en de gemaakte afspraken in het BAW. Het besparen op kosten en het verhelpen van belangrijke capaciteit- en kennisproblemen bleken onderwerpen die politiek goed te verkopen zijn, en waar ook de ambtenaren zich voor wilden inzetten.

Mantelovereenkomst

De partijen hebben ervoor gekozen om de samenwerking te bekrachtigen via een mantelovereenkomst, waarbij de verschillende gemeenten zelf kunnen kiezen welke projecten voor hen belangrijk zijn en waaraan ze willen deelnemen. Via deze methode kan per project worden bepaald wat de optimale schaalgrootte is en welke partijen nodig zijn. Er is afgesproken dat alle partijen een significante opgave hebben, en dat van iedereen inzet wordt verwacht. Aan het eind van het jaar wordt over de voortgang gerapporteerd (ook aan de gemeenteraden) en een plan voor het komende jaar gepresenteerd. Om de voortgang van de verschillende projecten te verzekeren wil de regio ook het management van de verschillende organisaties verantwoordelijk maken voor de uitvoering en nakoming van afspraken.

Slagkracht

Een andere belangrijke succesfactor in de samenwerking is dat partijen elkaar steeds beter kunnen vinden. Door gebruik te maken van elkaars kennis en capaciteit kan de regio meer opgaven en problemen zelf het hoofd bieden. Juist door meer zaken zelf op te pakken als regio en minder capaciteit extern in te huren gaan de werkzaamheden en de samenwerking meer leven in de regio en worden advieskosten bespaard.

Innovatie

De aanwezigheid van Waternet, en de combinatie van alle watertaken in een organisatie biedt in de regio ook extra mogelijkheden voor innovatieve en duurzame projecten. Gemeenten die zich ook in willen zetten voor innovatie en duurzaamheid kunnen zich in veel gevallen aansluiten bij de verschillende onderzoeksprojecten waar AGV/Waternet zich mee bezig houdt. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de energie in de verschillende waterstromen. Zo is men bezig om door middel van warmtewisselaars de kou uit oppervlaktewater te halen om hiermee de terminals van Schiphol te gaan koelen. Ook warmte uit rioolwater wordt gebruikt om energiebesparingen te realiseren voor woningen. Behalve de energie in het water is men ook geïnteresseerd in het herwinnen van grondstoffen zoals fosfaat, en de winning van cellulose uit het afvalwater.

De vertegenwoordigers van het BOWA geven in het gesprek echter aan dat bij een aantal van deze innovatieve projecten, en bij enkele andere vormen van samenwerking, er nog de nodige wet- en  regelgeving is die gebruik van innovatieve methoden en het realiseren van besparingen in de weg kunnen staan. Genoemde voorbeelden zijn: de btw heffing bij laboratoriumfusies, de beperkingen door de afvalstoffenwet bij het op grote schaal terugwinnen van fosfaat uit afvalwater en het verbod op de vermaling en het transport van GFT afval via de riolering .

Meer informatie over de werkwijze van de regio AGV kunt u terugvinden op de website www.samenwerkenaanwater.nl of u kunt contact opnemen met de programmamanager BOWA Adriaan van der Horst.

Email: Adriaan.van.der.Horst@waternet.nl