Impressie werkbezoek Platform Water Vallei en Eem

Op 23 juni was de Visitatiecommissie Waterketen in Barneveld op bezoek bij het Platform Water Vallei en Eem. Onderwerpen van gesprek waren de aanpak en de successen van de samenwerking in de regio en  de uitdagingen voor de toekomst.

Draagvlak

De regio heeft in de voorgaande jaren sterk ingezet op het creëren van draagvlak voor de samenwerking. De insteek was  om zowel de ambtenaren, de managers als  de bestuurders te informeren en te betrekken bij de samenwerking door samen projecten op regionale schaal uit te voeren.  Begonnen is met kleine projecten waardoor draagvlak voor samen werken ontstond. Daarna zijn er meer en grotere projecten opgepakt. Tevens is aandacht besteed aan  het delen van verwachtingen over  de werking van de verschillende betrokken organisaties, en hun ‘confrontatie’ met nieuwe uitdagingen. Het resultaat is dat alle partijen de meerwaarde van de  samenwerking ervaren. De betrokken bestuurders, managers en ambtenaren hebben nu ieder hun eigen periodieke overleg. Door middel van  een nieuwsbrief en een website worden alle betrokkenen nog verder geïnformeerd. Deze middelen worden ook ingezet om wethouders en raadsleden  op de hoogte te houden. Hieronder is een schematische weergave van de projectorganisatie opgenomen.

Schema

Werkwijze

Platform Water Vallei en  Eem heeft  de afspraken over het werken in een netwerkorganisatie vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Aan het begin van de samenwerking is als eerste stap een waterloket ontwikkeld dat geschikt is voor implementatie bij elke partner. Tevens worden pilotonderzoeken uitgevoerd om te onderzoeken of de resultaten bij meerdere partijen kunnen worden geïmplementeerd. Zo is bijvoorbeeld bij twee gemeenten en het waterschap gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking, en de mogelijke doelmatigheidswinst die hiermee te realiseren is. Dit heeft geresulteerd in meer duidelijkheid over de mogelijke voordelen van gezamenlijke projecten, waardoor partijen steeds meer bereid zijn geworden om de samenwerking uit te breiden.

De vervolgstap is om te starten met een aantal nieuwe ambitieuze projecten, en de verkenning naar mogelijkheden om al gerealiseerde projecten en quick wins op schaalgrootte van het hele platform uit te gaan voeren. Dit is vastgelegd in het Parapluplan. Het Parapluplan is een bestuurlijk goedgekeurde visie van het Platform hoe gezamenlijk de duurzame goed functionerende afvalwaterketen gerealiseerd gaat worden en hoe het begrip doelmatig waterbeheer ingevuld gaat worden. In het plan zijn ook concrete projecten opgenomen.

Het platform is zeer tevreden over de beschikbaarheid van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Deze heeft een aantal fte eigen personeel in dienst, dat inzetbaar is voor alle partijen en ook gezamenlijk bekostigd wordt. Het grote voordeel hiervan is dat alle partijen kunnen beschikken over een aantal specialisten voor bepaalde taken. De uitvoeringsorganisatie speelt ook een rol in het identificeren van nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, en het verspreiden van nieuwe inzichten.

Behalve de uitvoeringsorganisatie zijn bij enkele gemeenten de taken herverdeeld om deze efficiënter uit te voeren, en hebben bijvoorbeeld de gemeenten Soest en Baarn een gezamenlijke medewerker in dienst.

Meten en monitoren

Een van de best practises van deze regio is het gezamenlijk meten en monitoren en gegevensbeheer. Door de aanbesteding van het meetnet met 14 partijen te doen is er significant op de investeringskosten bespaard. Ook wordt er bespaard op de personeelskosten omdat de analyse van de data bijna exclusief wordt uitgevoerd door twee gespecialiseerde medewerkers in dienst van de uitvoeringsorganisatie. Andere voordelen zijn de toename in kennis van het gehele systeem, en de betere toegankelijkheid van de informatie. Hierdoor kunnen beleidskeuzen en beheer- en investeringsbeslissingen beter op elkaar worden afgestemd en op een meer doelmatige manier worden gemaakt door alle betrokken partijen.

Meer informatie over meten en monitoren bij Platform Water Vallei en Eem kunt u vinden onder best practices.

Uitdagingen en het parapluplan

Een van de grootste uitdagingen voor de regio is om meer te focussen op de zorgen van morgen. De huidige formatie is voldoende voor de lopende werkzaamheden. Voor het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is de capaciteit beperkt. Het is dus van belang dat het beschikbare personeel en de aanwezige kennis en informatie optimaal wordt benut zodat de ambities kunnen worden gerealiseerd en er effectief kan worden ingespeeld op de nieuwe opgaven. Er worden op het moment al de eerste stappen gezet om dit te realiseren. De beoogde koers, aanpak en kaders voor de samenwerking tot 2020 zijn uitgezet in het parapluplan. Om de ambities te gaan realiseren wil men sterk blijven focussen op het verbeteren van het inzicht in het functioneren van het systeem, innovatie en gebiedsgerichte implementatie van nieuwe plannen of aangepaste werkwijzen. Een belangrijke opgave voor het komende jaar (en daarna) is om te bepalen welke activiteiten prioriteit moeten krijgen en hoe de organisatie van de samenwerking zich kan blijven ontwikkelingen. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe het platform concreet invulling kan blijven geven aan de rol van kennisverbinder en regisseur van het proces, en hoe de uitvoeringsorganisatie ook in de toekomst de bestaande organisaties kan ondersteunen en versterken.

Voor meer informatie over de werkwijze van Platform Water Vallei en Eem kunt u contact opnemen met de ambtelijk coördinator Rene Gmelig Meyling.

Email: r.gmeligmeyling@bunschoten.nl