Informatie visitatiecommisie

Naar welke informatie is de visitatiecommissie op zoek?  Download het volledige document

De doelstelling van het onderdeel afvalwaterketen in het Bestuursakkoord water 2011 is drieledig:
1. Het realiseren van kostenbesparingen van structureel € 380 miljoen  op de jaarlijkse kosten in 2020 (minder meer);
2. Het verminderen van de kwetsbaarheid;
3. Het vergroten van de kwaliteit van dienstverlening, beleidskeuzes en het innovatievermogen (incl. het sluiten en verkleinen van kringlopen op het gebied van water-energie-grondstoffen).

Om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren, is het de uitdaging voor gemeenten en waterschappen om intensief samen te werken, slimmer te investeren en slimmer te beheren, door:

  • Kennisontwikkeling en -doorwerking
  • Verandering van cultuur en werkwijze (van norm naar argument), waarbij kosteneffectiviteit en lokaal maatwerk sleutelbegrippen zijn.

Regionale samenwerking tussen gemeenten en waterschappen en tussen gemeenten onderling (enpubliek-private samenwerking) is geen doel op zichzelf, maar wel een cruciale voorwaarde om de doelen op het gebied van kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit te realiseren. Deze doelen worden bereikt door in te zetten op een gezamenlijke investeringsprogrammering en op een bundeling van de uitvoering van operationele taken in de afvalwaterketen. Qua schaalgrootte voor de investeringsprogrammering wordt vanwege de onderlinge afhankelijkheid van investeringen in beginsel uitgegaan van zuiveringskringen; het samenstel van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met zijn toeleverende riool- en transportstelsels. Voor de samenwerking in de uitvoering van operationele taken kan zo mogelijk een andere schaal worden gekozen.

Download het volledige document

[1] Deze "€ 380 miljoen" voor de afvalwaterketen komt voort uit het eindrapport van de commissie feitenonderzoek " Doelmatig beheer waterketen" 29 maart 2010 (zie bijlage).