Best Practice

‘Onderhoud rioolgemalen’ regio groot Salland

Best Practice ‘Onderhoud rioolgemalen’ regio groot Salland 

Beschrijving maatregel

Het waterschap Groot Salland en gemeenten werken samen op het gebied van beheer en onderhoud van de rioolgemalen. Belangrijke beweegreden tot samenwerking is dat zowel de gemeenten als het waterschap staan voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, hetgeen ook een algemeen maatschappelijk belang is. Een voorwaarde hierbij is dat de afvalwaterketen goed functioneert en overstorten vanuit de riolering naar oppervlaktewater in ieder geval worden voorkomen als gevolg van stilstand van een gemaal door het niet of slecht functioneren ervan. Voor de samenwerking wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het beheer en onderhoud van de installaties wordt uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde objecten. Hierbij fungeren de gemeenten als opdrachtgever en het waterschap als opdrachtnemer.

Aanleiding

Afgelopen decennia heeft in de regio een transformatie plaatsgevonden van een autoritaire houding naar een houding die gericht is op meer samenwerking. Sinds de jaren negentig is de samenwerking gestart op gebied van preventief en correctief onderhoud op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Sindsdien worden de contracten verlengd en/of vernieuwd.

Betrokken partijen

Waterschap Groot Salland en de gemeenten Kampen, Olst-Wijhe en Raalte.

Aanpak

Centraal in de aanpak van onderhoud van grote gemalen is samenwerking op basis van expertise van gemalen. Bij het waterschap Groot Salland zit veel inhoudelijke expertise van rioolgemalen die bij (met name kleinere) gemeenten vaak ontbreekt. Achterliggende gedachte is dat het waterschap de gemeenten kan ontzorgen. Daarnaast hebben beide partijen een verantwoordelijkheid hebben de maatschappij de hoogst mogelijke kwaliteit tegen lage kosten te bieden. Zo hanteert het waterschap dezelfde aanpak voor de rioolgemalen waar de gemeenten eigenaar als voor hun eigen gemalen.

Resultaten

Afgelopen jaren zijn de kosten beperkt gebleven. Voor de gemeenten geldt dat de rioolgemalen minder geld kosten wanneer het waterschap het oppakt. Daarnaast zijn de contacten tussen het waterschap en het gemeenten afgelopen jaren verbeterd. Hierdoor is men ook gaan onderzoeken in welke andere operationele taken ze elkaar kunnen versterken. Zo hebben gemeenten veel kennis van groen beheer en onderhoud waar het waterschap graag gebruik van maakt.

Succesfactoren

-        De overeenkomst tussen het waterschap en gemeenten is eenvoudig en helder. De overeenkomst gaat niet in op belangen van partijen en daarnaast is de verdeelsleutel van te voren bepaald.

-        Naast de overeenkomst wordt regelmatig overlegd tussen waterschap en gemeenten. Dit geldt zowel voor tactisch als operationeel niveau. In sommige gevallen krijgt het waterschap te maken met situaties waarvan de oplossing niet in de overeenkomst staat. Denk hierbij aan stankoverlast in woonwijk.

-         Helder onderhoudsbeleid draagt bij in de samenwerking

Tips

-        Het is voor waterschappen van belang om rekening te houden met de wensen van gemeenten. Alle partijen moeten elkaar regelmatig informeren over de stand van zaken en gebruik maken van elkaars expertise.

-        Houdt het heel ‘operationeel’ bij een groepje, dat kennis heeft van het gebied. Zorg dat de contacten bij gemeenten ook op operationeel niveau is. Het waarnemen over en weer versterkt de band enorm. Daarnaast voorkom je uitval van zaken.

Informatie

PM contactpersoon 

R. Trommels
rtrommels@wgs.nl