Best Practice

Monitor afvalwaterketen Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft sinds 2006, op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur om de samenwerking in de afvalwaterketen met gemeenten vormvrij te intensiveren, gebouwd aan de samenwerking. 

Het eerste afvalwaterteam (Etten) is in de zomer van 2007 formeel in het leven geroepen via het eerste afvalwaterakkoord. In de eerste jaren is projectmatig samengewerkt in dit en andere afvalwaterteams. Sinds het najaar van 2013 zijn in het beheersgebied van dit waterschap bijna gebiedsdekkend afvalwaterteams actief om zo veel als mogelijk synergie in de samenwerking in de afvalwaterketen te bereiken. Sinds 2009 werken de aanwezige teams meer en meer structureel en operationeel samen.

De afvalwaterakkoorden Rheden en Zutphen en het Tweede afvalwaterakkoord Etten zijn hiervan voorbeelden. Een ander voorbeeld is de regionale hoofdpost voor meten en monitoren. Analyses door de afvalwaterteams op basis van meet- en monitorinformatie, kan leiden tot kostenbesparingen of meer kwaliteit tijdens de gezamenlijke planontwikkeling van de afvalwaterketen door waterschap en gemeente. In bijlage 1 is een compleet overzicht opgenomen van de huidige samenwerkingen binnen het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Naast de samenwerking met gemeenten heeft Waterschap Rijn en IJssel de laatste jaren veel activiteiten ondernomen in samenwerking met bedrijfsleven, instellingen en andere waterschappen. Waterschap Rijn en IJssel gaat uit van multischalig samenwerken. Er bestaat namelijk niet één schaal om goed de juiste dingen te kunnen doen. Sommige activiteiten zijn het meest doelmatig op een schaal van een of meerdere zuiveringskringen (zoals het beheren van de afvalwaterketen, als ware het een systeem [art. 3.8, Waterwet]). Andere activiteiten zijn doelmatiger op een schaal van een grotere regio (zoals het feitenonderzoek Achterhoek+), waterschap (zoals onderhoud) of cluster van waterschappen (zoals shared services zuiveren). Weer andere activiteiten zijn doelmatig op lokaal niveau (zoals publiek-private samenwerking). Op alle schalen is Waterschap Rijn en IJssel actief. 

Download het document 'Monitor afvalwaterketen Waterschap Rijn en IJssel'