Best Practice

Koersnota Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland

Best Practice Zeeland – Koersnota Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland

Gezamenlijke visie SAZ  

 

In 2013 heeft het samenwerkingsverband SAZ, waaronder 13 Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en later ook het drinkwaterbedrijf Evides, haar visie op het afvalwatersysteem en op de samenwerking in Zeeland vastgelegd in de  ‘Koersnota van de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland’. Deze gezamenlijke visie op het afvalwatersysteem in Zeeland ( een wenkend perspectief / de stip aan de horizon) luidt als volgt: “De SAZ is op weg naar een afvalwatersysteem dat:

  • de volksgezondheid van de inwoners van Zeeland (de gebruikers) waarborgt;
  • het stedelijk afvalwater zodanig inzamelt, transporteert en verwerkt dat grondstoffen, energie en water worden teruggewonnen (duurzaamheid);  beproefde nieuwe technologieën zijn toegepast;
  • in hoge mate het hemelwater gescheiden van het overige afvalwater zodanig inzamelt en verder verwerkt dat bij hevige regen geen wateroverlast/schade optreedt (klimaatbestendigheid) en het ingezamelde hemelwater daar waar mogelijk beschikbaar stelt voor nuttig gebruik;
  • bovengrondse voorzieningen kent voor die klimaatbestendige regenwaterafvoer (daar waar dat ruimtelijk mogelijk is) en voldoende voorzieningen kent om regenwater vast te houden en te bergen om droge perioden klimaatbestendig te kunnen overbruggen;
  • de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem niet in gevaar brengt;
  • qua toestand en functioneren binnen acceptabele risico’s continu voldoet.”

Aanpak koersnota SAZ

De vastgestelde visie wordt momenteel uitgewerkt in beleid.  Elk punt van de visie wordt vertaald in meetbare doelen en mogelijke bijbehorende maatregelen (de regisseur/programmamanager ziet er op toe dat elk punt van de visie aan bod komt). Het beleid zal begin 2015 bestuurlijk voorgelegd worden aan het BOSAZ en kan vervolgens worden vastgesteld. Dit betekent niet dat SAZ in de periode daartussen stil ligt, integendeel. Naast deze zogenaamde top-down benadering, hanteert men gelijktijdig een bottom-up benadering. Zo wordt in de themagroep ‘Operationeel Beheer’ in diverse werkgroepen de samenwerking daadwerkelijk bewerkstelligd op het gebied van gezamenlijk gemalenbeheer en andere operationele zaken. Kortom: de visie is gereed en wordt momenteel systematisch uitgewerkt in doelen en strategie. Tegelijkertijd werkt men ook al in de operationele praktijk samen. Top-down en bottom-up, hand in hand onder regie.

Boodschap aan andere regio’s

De aanpak die men in SAZ heeft gehanteerd voor het ontwikkelen van een visie en de verdere uitrol daarvan werkt goed en schept duidelijkheid voor partijen. De koersnota van SAZ kan daarom door andere regio’s als voorbeeld worden gebruikt bij het ontwikkelen en vaststellen  van een visie op het afvalwatersysteem.  

Meer informatie over de koersnota SAZ:  

Wicher Worst & Bas Kole, Programmamanagers Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (06-11397966 /  w.worst@middelburg.nl   of 06 54 60 56 26 /  b.kole@middelburg.nl )