Best Practice

Gezamenlijk planproces (oa GRP, afvalwaterplan ed.)

Best Practice regio  Velt en Vecht:  grondwatermeetnet in stedelijk gebied

Algemene omschrijving
De gemeenten in regio Velt en Vecht hebben in 2011 gekozen voor een gezamenlijke benadering van grondwaterproblematiek in bebouwd gebied, zoals het contact met de inwoner en de manier waarop de overlast in beeld wordt gebracht. Hiervoor wordt een grondwatermeetnet in het stedelijk gebied  gerealiseerd voor de 5 binnen het waterschap Velt en Vecht gelegen gemeenten. Grondwatermonitoring wordt hierbij gezien als een instrument om in concrete gevallen meer zicht te krijgen op de dynamiek van het grondwater. 

De doelen van het project zijn:

1. Onderzoek naar samenwerking op het gebied van grondwatermonitoring/grondwatertaken.

2. Het opstellen van gezamenlijk beleid

3. gezamenlijk inkoop/ aanbesteden

Betrokken partijen 
Teneinde de doelen van het project te realiseren werken gemeente Borger-Odoorn, gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, gemeente Ommen, gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht aan de realisatie van het grondwatermeetnet. Hierbij is de rol van het waterschap, de inbreng van kennis. De rol van de gemeenten is de locale kennis en de uitgangspunten van het vGRP vertalen naar een beleidsstuk. Door de combinatie van de kennis van het waterschap, de locale kennis, en de beleidsuitgangspunten van de gemeenten is het doel om gezamenlijk tot een grondwatermeetnet te komen die toegespitst is op de lokale situatie 

Aanleiding voor het project
Aanleiding voor monitoring is de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater. Bij de start van het project bleek al gauw dat hier verschillende beelden over bestonden bij de gemeenten. Ook was de ene gemeente verder met dit relatief nieuwe beleidsthema dan de andere. Daarom is in de werkgroep eerst nagedacht over de te

hanteren beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke grondwatertaak. Dit heeft geleid tot gezamenlijk grondwaterbeleid. Uit dit gezamenlijk beleid volgt de monitoringsopgave en - strategie.

Aanpak
Centraal in de aanpak staat de keuze voor projectmatig meten, aan de hand van concrete, vooraf gedefinieerde en locatiegebonden onderzoeksvragen. De waterpartners zien geen noodzaak tot (structurele) grondwatermonitoring ter detaillering van de gebiedsdekkende grondwaterkaart (MIPWA) voor Noord-Nederland. Op deze manier blijven de monitoringskosten voor de grondwatertaken laag. De keuze of, en welke maatregel er wordt getroffen blijft voor elke gemeente een eigen afweging.

Resultaten 
Door de kennis die bij het waterschap en verdeeld bij de gemeenten zit is een mooi product ontstaan: een helder en eenduidig beleid voor alle gemeenten in het beheergebied van waterschap Velt en Vecht. Het is een gezamenlijk opgesteld document dat door de eigen inbreng ook wordt gedragen. Er wordt op dit moment een voorstel voor een pilot gemaakt om de uitvoering van de feitelijke monitoring en advisering onder te brengen bij het waterschap. Daarnaast hebben de gemeenten gezamenlijk een bedrag van € 120.000 kunnen besparen. 

Succesfactoren
De gemeenten en het waterschap stonden allen ‘blanco’ bij de aanvang het project. Geen enkele partij had een bestaand grondwaterbeleid of een uitgesproken belang bij de uitkomsten. Hierdoor kon men zich eerst richten op de gewenste uitkomst en vervolgens de verantwoordelijkheden te verdelen. 

Het project kent een strakke sturing. De werkgroepen worden aangestuurd door stuurgroep en en werden gedekt. Zodra product gereed is, wordt dit  geaccordeerd door de stuurgroep. Ook komt men regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Door de wijze waarop de projectorganisatie is ingericht worden alle deadlines gehaald.

De gemeenten hebben in hun vigerende GRP staan dat er grondwaterbeleid opgesteld moet worden. Dat maakte dat men een gezamenlijk belang had. In het begin stonden sommige deelnemers sceptisch tegenover het te behalen resultaat, maar gaande het proces ging men de voordelen van de samenwerking zien. Vertrouwen groeide door met elkaar in de werkgroep te zitten. En geleidelijk aan ging iedereen steeds meer resultaat zien. 

Tips

  • Neem voldoende tijd voor de openbare aanbesteding 
  • Zorg ervoor dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt, maar wees hier wel pragmatisch in. Kleine zaken kunnen ook via de mail worden afgehandeld. 
  • Verlies niet te veel tijd in de overgang van beleid naar uitvoering. Partijen kunnen soms de neiging hebben om op elkaar te wachten. Het is van belang dat deze overgang goed in de planning is geborgd. 

Contactpersoon 
Roelof Sneijders, teamleider binnendienst (r.snijders@coevorden.nl +31524598156)