Best Practice

Gezamenlijk relinen

Best Practice regio Parkstad

Algemene omschrijving
Relinen is een rioolrenovatietechniek waarbij riolen gerenoveerd kunnen worden zonder ze open te breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en kan er weer tientallen jaren tegenaan. Operationele samenwerking op het onderdeel relinen zorgt voor kwaliteitsverbetering, besparingsmogelijkheden op ingenieurskosten en uitvoering als gevolg van schaalvergroting. Door samenwerking hoeft niet iedere gemeente apart reliningsbestekken of werkomschrijvingen op te (laten) stellen en vervolgens aan te besteden en uit te laten voeren. De verwachting is dat hierdoor ca. € 40.000,- elk jaar aan ingenieurskosten bespaard kan worden (7 x € 10.000,- (apart bestek ) - 1 x € 30.000,- (gezamenlijk bestek)= € 40.000,-).

Betrokken partijen
Teneinde de doelen van het project te realiseren werken de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal,  en Onderbanken en het waterschap Roer en Overmaas aan gezamenlijk relinen. Het waterschap Roer en Overmaas heeft als volwaardige partner aan het project deelgenomen. Bij de daadwerkelijke gezamenlijke uitvoering doet het waterschap Roer en Overmaas niet mee, omdat zij haast geen reliningsprojecten hebben.

Aanleiding voor het project
Naar aanleiding van het BAW zijn de deelnemende partijen  in regio Parkstad begonnen met het verrichten van onderzoeken wat samenwerkingen kan opleveren. Eerst is men begonnen met het vergelijken van de GRP’s. Daarna is een stuurgroep in het leven geroepen. Al snel werd duidelijk dat met het gezamenlijk  relinen veel voordelen te behalen zijn. Voorheen werden de reliningsprojecten door iedere gemeente voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. Uit de vergelijking van de verschillende methodes blijkt dat de methode van de gemeente Kerkrade de gewenste kwaliteit oplevert tegen aanzienlijk lagere kosten inzake voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Begin 2013 hebben de Colleges van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Roer en Overmaas een besluit genomen om regionale samenwerking in de regio Parkstad aan te gaan. Het project relining is nu afgerond. Nu is het moment om de resultaten van het project relining als “laaghangend fruit” van de totale samenwerking te gaan oogsten.

Aanpak
Voor het gezamenlijk (laten) uitvoeren van reliningsprojecten bestaat een projectorganisatie, waar iedere gemeente indien zij een reliningsproject willen laten uitvoeren kunnen deelnemen. Afhankelijk van de hoeveelheid reliningsprojecten worden projecten een paar keer per jaar gebundeld en gezamenlijk uitgezet richting het Büro für Kanalsanierung. Dit bedrijf maakt vervolgens een Duitse werkomschrijving, die vervolgens ondershands door de gemeente Kerkrade wordt aanbesteed aan zowel Duitse als Nederlandse bedrijven. Het Büro für Kanalsanierung begeleid vervolgens de uitvoering en oplevering, waarbij de gemeenten waar de relining wordt uitgevoerd wordt betrokken.

Resultaten
De potentiële financiële voordelen, te verwachten kwaliteitsverbetering en het verminderen van de personele kwetsbaarheid zijn door het uitvoeren van het “project relining” inzichtelijk gemaakt. Het gezamenlijk laten uitvoeren van reliningsprojecten door gebruik te maken van de “Duitse werkomschrijving” levert een kostenvoordeel op van ca. 23-50% bij de uitvoering, wat overeenkomt voor de regio Parkstad van in totaal ca. € 500.000,- per jaar. Ook wordt door het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van de reliningsprojecten bespaard op ingenieurskosten, ambtelijke uren (o.a. minder aanbestedingen). Door het bundelen van de kennis binnen de regio Parkstad in de projectgroep relining wordt de kwetsbaarheid personele kwetsbaarheid verminderd.

Succesfactoren
Er zijn veel gezamenlijke overleggen gehouden. Belangrijke stappen in de samenwerking zijn gezet door de inhoudelijke discussies aan te gaan over de concrete invulling van de zorgplichten. Bij de individuele partijen zijn daartoe gegevens verzameld, die vervolgens in workshops met elkaar zijn besproken. Het ging hierbij om het zoeken naar de gezamenlijke ambities en de “best practices” op zowel technisch operationeel als financieel vlak. De overleggen hebben er toe geleid dat we via de samenwerkingstrap vertrouwen in elkaar hebben gekregen. We zijn klaar om daadwerkelijk te gaan samenwerken.

Tips

  • Bij de aanvang van het project is het van belang om vast te leggen op welke wijze partijen met elkaar nu en in de toekomst willen samenwerken.
  • Maak voor je bestuurders heel inzichtelijk wat het project gaat opleveren in KKK. Op deze manier kan op het meeste draagvlak worden gerekend. Dit lijkt voor de hand liggend, maar in veel projectvoorstellen wordt dit onvoldoende gedaan.
  • Leg elkaar geen strikte verplichtingen op. Als een gemeente geen reliningsproject heeft lopen, is de gemeente niet verplicht bij elk werkoverleg aanwezig te zijn. Tegelijkertijd is ook van belang dat gemeenten bepaalde taken en verantwoordelijkheden los kunnen laten en door anderen te laten uitvoeren.

Contactpersoon 
dhr. R. Weijers,  projectleider operationele projecten, (r.weijers@heerlen.nl +31455603932)