Best Practice

Dijkverzwaring

Best Practice regio HHNK & PWN

Algemene omschrijving
Veilige dijken en een betere afweging van kosten door slimmer en sneller samen te werken. Dat is het doel van het convenant 'Kabels en leidingen en waterkeringen’ bij dijkverzwaringen. Dijkverzwaring kan gevolgen hebben voor de water- en gasleidingen en stroomkabels die in of nabij dijken liggen. Het convenant moet zorgen dat Noord-Holland kan rekenen op veilige dijken én zekerheid over de voorzieningen voor energie, telecom en drinkwater. Dit convenant is een regionale uitwerking van een eerdere overeenkomst tussen de Unie van Waterschappen en de netbeheerders in Nederland. Het regionale convenant geeft een kader voor hoe kan worden omgegaan met kabels en leidingen bij dijkverbeteringen. Daarnaast geeft het convenant richtlijnen voor inhoudelijke verdieping van de samenwerking. Tot slot kan door een betere afstemming ook de overlast voor mensen die op en nabij een dijk wonen worden verminderd.

Betrokken partijen
Teneinde de doelen van dijkverzwaring te realiseren, werkt HHNK samen met PWN en overige netbeheerders Liander en KPN.

Aanleiding voor het project
In het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) staat men voor een flinke opgave op het gebied van dijkverzwaring. Dit betekent onder andere dat vanuit de zorg voor waterveiligheid en voldoende water vele kilometers dijk verbeterd moeten worden. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. Het drinkwaterbedrijf PWN heeft veel leidingen lopen in deze waterkeringen. Alleen al de verlegging van deze leidingen zou een investering van ca. 60 miljoen euro betekenen. Ook Liander en KPN voorzagen forse investeringen. HHNK, PWN, Liander en KPN zijn om tafel gegaan om voor hun veelal gezamenlijke klanten, de beste oplossingen te bedenken.  

Aanpak
Centraal in de aanpak staat dat betere samenwerking leidt tot betere resultaten (slimmere oplossingen en minder faalkosten) en tot een efficiëntere werkwijze (reductie inzet capaciteit en middelen) waarmee het maatschappelijk belang beter is gediend. Het oorspronkelijke beleid van HHNK richtte zich, vanwege de veiligheid, op de verwijdering van alle ondergrondse infrastructuur uit de dijken bij verzwaring. PWN heeft echter in en nabij dijken drinkwaterleidingen die vaak nog lange tijd mee kunnen gaan. Omleggen van die leidingen zou miljoenen gaan kosten. Om dit te voorkomen kijken partijen nu, conform het convenant, gezamenlijk naar de beste alternatieven waarmee zowel de veiligheid van het achterliggende gebied, als de levering van drinkwater, gas, etc. evenwichtig worden gediend. En dat tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Resultaten
Belangrijkste resultaat is dat samenwerking de burger nu en in de toekomst miljoenen euro’s bespaart. Bij het eerste concrete dijkversterkingsproject is met deze aanpak reeds ca. 900.000 euro ‘verdiend’. Daarnaast is het project een vliegwiel: PWN en HHNK hebben elkaar leren kennen en waarderen en pakken nu ook andere taken gezamenlijk op, vanuit de gedachte “Wij denken en doen als ware we één”.

Succesfactoren

  • Adequaat en tijdig inzicht in de restlevensduur van verschillende infrastructuren is wezenlijk in de mogelijkheden om tot besparingen te komen. Hoe eerder partijen naar elkaar toe duidelijk maken welke investeringen nodig zijn, hoe meer tijd er is om zaken op elkaar af te stemmen of zelfs om activiteiten gezamenlijk uit te voeren.  Er zijn grote besparingen mogelijk door goede benutting van de levensduur van de boven- en ondergrondse infrastructuur. Dat kan bijvoorbeeld door nauwkeurig beheer en door beter monitoren van de kwaliteit van de objecten, waardoor men pas hoeft vervangen op het moment dat het echt nodig is (asset management).
  • In het traject zijn alle partijen vanaf de aanvang open en transparant geweest. Men respecteerde en verdiepte zich elkaars belangen: HHNK is verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast en PWN heeft de maatschappelijke taak om betrouwbaar drinkwater te leveren. Beide diensten zijn onontbeerlijk om in een gebied te kunnen wonen en werken.

Tips

  • De samenwerking wordt verbeterd door meer kennis- en informatieuitwisseling, een betere rolverdeling en door elkaar vanaf het begin te betrekken bij werkzaamheden. Denken vanuit het belang van de ander ondersteunt het proces. Het oprichten van gezamenlijke projectteams of tijdelijk uitwisselen van personeel draagt hier aan bij.
  • Een convenant is slechts papier. De basis van succes is de wil om elkaar te leren kennen, je kwetsbaar op te stellen, vertrouwen te laten groeien en samen te werken vanuit de overtuiging dat alleen vanuit een gezamenlijke aanpak maatschappelijk rendement ontstaat. Deze aanpak slaagt alleen als in beide organisaties van bestuurder/directie tot medewerker vanuit dit commitment gewerkt wordt en er bij discussies en moeilijkheden zo nodig snel opgeschaald wordt.

Externe links
website: www.hhnk.nl en www.pwn.nl

Informatiebron
contactpersonen: Noor Ney (N.Ney@hhnk.nl) en Jos Dekker (Jos.Dekker@pwn.nl