Best Practice

Operationele samenwerking WBL en WML

Best Practice drinkwaterbedrijf WML

Algemene omschrijving

Sinds enkele jaren hebben Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) elkaar gevonden in een aantal concrete, operationele samenwerkingsprojecten. Met als doel: verhoging van doelmatigheid en duurzaamheid in de Limburgse watercyclus. 

Een kennismaking tussen de managementteams van beide organisaties lag aan de samenwerking ten grondslag. Er is gekozen om klein te beginnen en te starten met samenwerking op operationeel niveau. Dit is bewust niet geformaliseerd, maar berust op wederzijds vertrouwen. De samenwerking ontwikkelt zich op natuurlijke wijze. 

Concreet pakken WBL en WML de volgende zaken samen op:

  • Terreinbeheer: sinds 2010 jaren voeren WBL en WML gezamenlijk het terreinbeheer uit. De werkzaamheden zijn gezamenlijk aanbesteed, WML verzorgt advies, directievoering en toezicht voor beide organisaties. 
  • Procesautomatisering: Anticiperend op een mogelijke verdergaande samenwerking in de toekomst is een gezamenlijke aanbesteding uitgevoerd en een gelijk technisch platform voor de procesautomatisering geselecteerd. Op deze manier is verzekerd dat in de toekomst ‘de stekker in het stopcontact past’. 
  • Onderzoek wacht- en onderhoudsdienst. Beide bedrijven onderzoeken de mogelijkheid voor een gezamenlijke wacht- en onderhoudsdienst. Dit om op termijn een antwoord te hebben op een vergrijzend personeelsbestand en de gevolgen hiervan voor de consignatie.
  • Medicijnresten in het oppervlaktewater: na gezamenlijk onderzoek (waterschappen, WBL en WML) naar de herkomst van medicijnresten in het oppervlaktewater loopt nu een onderzoek naar de benodigde aanpassingen in de afvalwaterzuivering van Panheel om medicijnresten te verwijderen. Deze zuivering ligt vlakbij het Waterproductiebedrijf Heel (inname oppervlaktewater) van WML.  
  • WML verzorgt de KLIC meldingen voor WBL.

 

Betrokken partijen

WML is het Limburgse drinkwaterbedrijf, WBL een dochter van de twee Limburgse waterschappen en belast met de zuivering van afvalwater. WBL maakt een transitie door van ambtelijk naar meer ondernemend denken en handelen, vergelijkbaar met de huidige werkwijze bij WML. 

De keuze om op operationeel niveau samen te werken is ingegeven door de wens om samenwerking van onderaf op te bouwen, ‘stap voor stap'.

De operationele samenwerking tussen WBL en WML is een van de samenwerkingstrajecten in de Limburgse waterketen. De waterketenpartners in Limburg zijn georganiseerd in vijf regio’s, waar de provincie, waterschappen en gemeenten bestuurlijk en ambtelijk aan tafel zitten. Hierbij ligt de focus met name op de samenwerking in de afvalwaterketen. Bij één van deze samenwerkingsverbanden zit ook WML aan tafel. 

Aanpak

Centraal in de aanpak is het feit dat deze niet geformaliseerd is. Op basis van een gezamenlijke inventarisatie op managementniveau zijn op operationeel vlak relaties gelegd. Het begint met kennismaken. Een voorwaarde voor succesvolle samenwerking is namelijk kennisontwikkeling, bij het management en op de werkvloer, met betrekking tot:

  • elkaars context en structuur;
  • expertise en samenhang van de verschillende watercyclusactiviteiten;
  • belangen, doelen en beweegredenen.

Deze gezamenlijke, inhoudelijke kennisontwikkeling bepaalt uiteindelijk de vorm van de samenwerking. Bij terreinbeheer is gekozen voor een constructie waarbij WBL het operationele terreinbeheer (advies, directievoering en toezicht) inkoopt bij WML. WML neemt WBL mee in de planmatige bedrijfsvoering op het gebied van terreinbeheer, o.a. via bilaterale gesprekken met de contractmanager en door advisering in uitvoeringsactiviteiten.

Bij de start van de samenwerking moesten WBL en WML elkaar leren kennen, en een werkwijze vinden om met verschillen in hiërarchie en besluitvorming (bedrijfsmatig versus ambtelijk) om te gaan.  Nu, na enkele jaren samenwerken, hebben beide partijen elkaar goed leren kennen en veel vertrouwen in elkaar. Vooral dit laatste is cruciaal, hierdoor is minder tijd nodig voor afstemming over operationele zaken. 

Resultaten

Voor beide organisaties geldt dat de kwaliteit van het terreinbeheer, wat betreft kostenhomogene werkbeschrijvingen, bestektekeningen en een efficiënte praktische operationele uitvoering is verbeterd.  Het is duidelijk wie wat doet, hoe, wanneer en tegen welke kosten. De winst zit ‘m in dit traject met name in de toegenomen kwaliteit en efficiency: WBL hoeft immers geen eigen kennis en capaciteit op te bouwen om de terreinen planmatig te onderhouden maar profiteert van de aanwezige kennis bij de partner.  

Succesfactoren en tips

Succesfactoren zijn de keuze om klein te beginnen, te kiezen voor een stapsgewijze aanpak en het startpunt voor de samenwerking op met name operationeel niveau te leggen. De (soms grote) cultuurverschillen vragen expliciete aandacht. In de praktijk zien we dat goede relaties en onderling respect de brug tussen de verschillende culturen slaan. Het verwerven van kennis over  beweegredenen, expertise en context van de organisaties van partijen kan nog steeds verdiept worden, het (verder) kennismaken gaat immers door.

Contactgegevens 

Erwin de Bruin, medewerker strategie & innovatie (e.debruin@wml.nl)