Visie van de werkgroep riolering West-Nederland

De werkgroep Riolering West-Nederland (WRW) heeft een langetermijnvisie riolering opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de landelijke visie Verbindend Water en de daarin gepresenteerde mogelijke toekomstbeelden.

In de WRW visie is gedetailleerd omschreven welke stappen nodig zouden zijn om de toekomstbeelden uit de landelijke visie te kunnen realiseren. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als het fool-proef maken van gescheiden inzamelsystemen (foutverbindingen voorkomen door aanpassingen in Bouwbesluit en Bouwverordeningen en het normeren van nieuwe systemen), het ontwikkelen van een onderhoudstrategie voor nieuwe systemen en het intensiveren van de samenwerking met de wegbeheerder en stedenbouwkundigen. Voor de diverse activiteiten zijn ook trekkers benoemd. Een deel van de activiteiten geldt voor heel Nederland en zou ook landelijk opgepakt moeten worden, bijvoorbeeld door RIONED, Stowa of het ministerie van VROM. De WRW zal zich richten op elementen die specifiek voor West-Nederland gelden.

Het rapport van de werkgroep Riolering West-Nederland is van deze site te downloaden. Naast de visie op de riolering (deel A) bevat het rapport ook een fraaie terugblik op riolering in de afgelopen decennia en de diverse beleidsontwikkelingen (deel B).

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Saskia Baars, Hoogheemraadschap van Rijnland, telefoonnummer: 071-306 3459.