Kritische analyse toekomststrategie watersector op denktanksessie van DWSI

Op 15 oktober organiseerde het Dutch Water Sector Intelligence (DWSI) een denktanksessie, met als doel de toekomststrategie van de watersector kritisch te analyseren. Tijdens deze sessie is de langetermijnvisie 'Verbindend Water' kritisch tegen het licht gehouden en is er gezocht naar impliciete aannames van de watersector. Dit om de visie zelf te versterken en om helder te krijgen hoe we die visie kunnen realiseren.

In een dialoog tussen Rob Wijnberg (journalist, filosoof en publicist) en Hans van der Eem (lid van het aanjaagteam) kwamen er enkele impliciete aannames in de visie boven water. Zo zou de noodzaak en belang van de waterketen zo evident zijn dat het niet meer zichtbaar is voor veel mensen. Antwoorden moeten worden gezocht in de creativiteit en out of the box denken.

Na een discussieronde in kleinere groepjes kwam in de plenaire discussie onder andere de vraag aan de orde wat de bedoeling van de visie is? Is het dé inspiratiebron voor de watersector? Of een wegwijzer? In de visie was bijvoorbeeld geen link met duurzaamheid. Wat is de prikkel tot verandering? Het probleem is dat er in de watersector geen probleem is en dat we toch verandering willen door verleiding. Praktisch gesproken zou de sector een onderzoeksagenda kunnen opstellen, gekoppeld aan energie en bodem, en de voortgang daarvan bewaken/richtingen bijstellen. Algemeen werd geconcludeerd dat er nog veel moet gebeuren binnen de watersector voor een breed gedragen en heldere toekomstvisie en dat de drive om dingen anders te doen, nog steeds niet scherp is. Hier zal op 27 november tijdens de Trenddag in Rotterdam verder over worden gesproken.