Corporaties & Innovatie

Op 16 december 2009 vond het groepsgesprek Corporaties & innovatie in de waterketen plaats. Vertegenwoordigers van woningcorporaties gingen in gesprek over innovatie in de waterketen, de langetermijnvisie en vooral de mogelijkheden die woningcorporaties zien om daarop aan te sluiten.

De volgende organisaties namen deel aan het gesprek: Ymere, DUWO, HaagWonen, De Key, PORTAAL.

Vanuit het aanjaagteam waren aanwezig Marion Fokke-Baggen (Ministerie VROM), Monique Geerdink en Annemieke Hendriks (beide Berenschot).

Corporaties in gesprek
Tijdens het gesprek bleek al gauw dat de waterketen een onderwerp is dat nog niet is geland binnen de corporaties. Voor hen is nog onvoldoende duidelijk wat participeren in innovatieve projecten op het gebied van de waterketen voor hen oplevert. Daarover doorpratend kwam men al gauw op een aantal aanleidingen om de waterketen bij de corporaties op de (bestuurlijke) agenda te zetten;

  • Het kostenaspect; het stijgen van de woonlasten
  • De leefomgeving; de waarde vermeerdering en de recreatieve gedachten die water oproept
  • Duurzaamheid; vooral normbepaald door bijvoorbeeld CO2 reductie of de C2C gedachten
  • Wateroverlast is vaak een aanleiding om het gehele systeem kritisch te bekijken

De corporaties waren het eens dat zij een logische rol hebben wanneer innovatie in de waterketen ook de fysieke infrastructuur raakt. Juist omdat de innovatie niet alleen in de buizen zit, maar ook in de verbinding met de fysieke omgeving ligt hierin ook een belang en een rol voor de corporaties.


De aanwezige corporaties hebben uitgesproken graag betrokken te blijven bij het vervolg van de implementatie van de visie.