Project

Samenwerking in West-Friesland

Uitbesteden of zelf doen? In de regio West-Friesland zijn in het kader van het bestuursakkoord water bestuurlijke ambities vastgesteld. Door intergemeentelijk samenwerking in het rioleringsbeheer wordt de komende jaren getracht deze ambities te verwezenlijken.

Kleine gemeentes kiezen bij een complex project al snel voor een extern bureau Dit vanwege capaciteitsgebrek of de angst dat eigen medewerkers te weinig expertise in huis hebben. Natuurlijk is dat soms een goede keuze, maar het loont vaak om te kijken wat er met eigen middelen/ mensen mogelijk is. De gemeente Enkhuizen neemt in deze casus voor de regio de proef op de som. Een van de onderwerpen  voor het bestuursakkoord water is het uitwerken van de beste werkwijze voor de totale regio voor het uitvoeren van  inspecties van riolering, het beoordelen ervan en het kiezen van de juiste maatregelen.

De casus

In het GRP van de gemeente Enkhuizen was het vervangen van de riolering in de Gommerwijk opgenomen. De Gommerwijk is voorzien van een gescheiden stelsel uit de 70-er jaren. Bij de aanleg van een rotonde in deze wijk bleek dat de riool op deze locatie slecht is. In het GRP dat in het jaar daarop werd opgesteld is deze wijk in zijn geheel opgenomen als te vervangen. Dit zou voor de gemeente Enkhuizen een investering van ca. 2 miljoen zijn geweest in 2 jaar. 

Om na te gaan of en waar het riool in de wijk daadwerkelijk moet worden vervangen is deze wijk in 2012 geïnspecteerd m.b.v. een panoramo-camera. In totaal is ca. 13,5 km riool gereinigd en geïnspecteerd. Dit leverde een grote hoeveelheid gegevens op.

Deze inspectie werd gezien als mogelijkheid om de samenwerking te beproeven en de beschikbare expertise binnen de regio te benutten. Er is besloten om door middel van een second opinion door “eigen collega’s” ten opzicht van een extern bureau de resultaten te vergelijken.. Het ingenieursbureau en de collegiale toets werden met dezelfde vraagstelling onafhankelijk van elkaar aan het werk gezet.

De verschillen in uitkomst zijn significant:

- Het bureau schat in dat 80% van de gegevens onvoldoende beeld geven van de technische staat. Voor 20% worden concrete maatregelen voorgesteld. Voor de overige 80% wordt een herinspectie op korte termijn geadviseerd.

- De “eigen” mensen konden op basis van hun ervaringen voor 80% de maatregelen benoemen en adviseren voor de resterende 20% over 5 jaar een herinspectie. Door het bureau is een raming opgesteld  voor ca. € 100.000,-  direct uit te voeren maatregelen en een bedrag van € 800.000,- voormaatregelen aan de nader te inspecteren strengen

-  Uit de collegiale toets kwam een raming van totaal €  230.000 uit te geven over de komende 5 jaar, dit op basis van prioriteit Met deze investering zou kunnen worden volstaan.

Het resultaat betekent naast een forse besparing voor de gemeente Enkhuizen een mooie impuls voor de samenwerking op meerdere onderdelen van het rioleringsbeheer in West Friesland!