Project

Veel samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen heeft vanwege zijn geïsoleerde ligging een waterschap met een relatief klein verzorgingsgebied. Desondanks is men hier zeer samenwerkingsgezind.

Met de drie gemeenten die het gebied telt zijn diverse projecten. Zo worden de woningen met septic-tanks in kwetsbare buitengebieden zoveel mogelijk aangesloten op het rioleringsysteem. Waar dat niet haalbaar is worden IBA’s (individuele behandeling afvalwater systemen) aangelegd. Een IBA zuivert tot meer dan 80%. Traditionele septic-tanks komen tot maximaal 20%.

Op initiatief van de gemeente Hulst wordt samen met de twee andere gemeenten en het waterschap de inspectie en reiniging van de riolering en de ontvangkelders in één gezamenlijk project ondergebracht. Dit komt de prijs/kwaliteitverhouding ten goede.
Met Hulst is momenteel een kostenbesparende OAS (optimalisatie afvalwatersysteem) in uitvoering. Door de capaciteit van de zuiveringsinstallatie van het waterschap iets uit te breiden kan Hulst met vier in plaats van de tien nieuw geplande berg/bezink-bassins toe. Per saldo levert dit een forse winst op.