Project

Uniform registratiemodel SUF-MELD

Het standaard-uitwisselingsformat voor meldingen (SUF-MELD) biedt een heldere, voldoende dekkende en logische indeling van meldingen en klachten. Bovendien moet het aan de voorkant van het afhandelingsproces herkenbaar zijn voor de melder en aan de achterkant nuttig en bruikbaar zijn voor de beheerder. Onderaan is de beschrijving van het format SUF-MELD te downloaden. Gemeenten kunnen aanmelden voor deelname aan de praktijkproef in 2014 en 2015.

Doel van SUF-MELD

SUF-MELD moet het mogelijk maken om:
• meetbare prestatiedoelen in de DoFeMaMe-systematiek te formuleren gebaseerd op meldingen;
• de kwaliteit van de rioleringszorg af te meten met behulp van meldingen en te vergelijken met andere beheerders door benchmarking. Dit kan onder andere inzicht bieden in de meerwaarde van proactief beheer of in de tot nu toe gehanteerde ontwerprichtlijnen en vuistregels voor beheer;
• de effectiviteit van het meldingenproces en de meldingsafhandeling te analyseren;
• veelvoorkomende oorzaken van problemen per type object te analyseren;
• veelvoorkomende veroorzakers van problemen te analyseren;
• kortom: van meldingen te leren.

De praktijk is vooralsnog dat gemeenten de aard van de meldingen, de achterliggende oorzaken en de getroffen acties vaak niet of in aparte systemen opnemen. Door het gebrek aan eenduidigheid en onvolledige registratie kunnen gemeenten lastig van de eigen meldingen leren, en ook niet profiteren van leerpunten uit elkaars meldingen. Ze krijgen vaak ook geen grip op de effectiviteit van de afhandeling. Over de invloed op aantal en aard van de meldingen van bijvoorbeeld stelselkeuze, onderhoudsfrequentie, zettingen en toegankelijkheid van de meldingencentrale is zonder deugdelijke registratie en analyse nauwelijks iets te zeggen.

Met het standaarduitwisselingsformat voor meldingen krijgt de rioleringsbeheerder inzicht in de relatie tussen ontwerp, beheer en gebruik van de stelsels én de aantallen en aard van de meldingen, niet alleen op basis van uw eigen meldingen en klachten, maar ook omdat het format de uitwisseling en analyse van de meldingendatabases van andere gemeenten mogelijk maakt.

Huidige versie SUF-MELD en vervolg

De conceptversie van SUF-MELD in dit rapport (SUF-MELD 1.0) is ontwikkeld en in een pilot getest met de G4-gemeenten op basis van enkele honderden van hun meldingen. Uit de pilot blijkt dat de systematiek goed bruikbaar is. Vanwege de beperkte set meldingen is deze versie nog niet uitontwikkeld. Uiteindelijk is het de bedoeling om minstens 90% van de meldingen specifiek toe te kunnen wijzen aan de in SUF-MELD benoemde categorieën.

In de praktijk moet nu blijken op welke punten SUF-MELD 1.0 uitgebreid, aangescherpt of vereenvoudigd moet (kan) worden. De periode tussen de verschijningsdatum van dit registratieformat (september 2014) en medio 2015 wordt benut om:

  • Rioleringsbeheerders te informeren over de ontwikkeling van SUF-MELD 1.0;
  • Praktijkervaringen op te doen met de implementatie en het toepassen van SUF-MELD in meldingregistratiesystemen en werkprocessen van verschillende gemeenten. De G4-gemeenten, Almere en Nederlek gaan het format testen en toepassen, enkele andere gemeenten overwegen dat ook. Zo komt een groter aantal meldingen (een paar duizend) beschikbaar om SUF-MELD te evalueren.
  • Andere gemeenten worden eveneens uitgenodigd (zie hoofdstuk 8 in het rapport). Aanmelden voor de praktijkproef is nog mogelijk;
  • Op basis van de praktijkervaringen wordt GWSW-MELD ontwikkeld en opgenomen in hetGegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De namen van de in SUF-MELD benoemde objecten zijn nu al geharmoniseerd met het GWSW.

Lees meer in het rapport met de beschrijving van SUF-MELD.