Project

Superservice voor Arnhemmers

Maar liefst zes partijen waren in 2000 bereid samen te werken bij het verbeteren van het waterbeheer in de gemeente Arnhem. De gemeente realiseert een duurzamer en doelmatiger uitvoering van het rioleringsbeleid, betere dienstverlening aan de inwoners en meer transparantie over het waterbeheer. Voor de inwoners resulteerde dat in het oprichten van het waterservicepunt.

Samenwerkende partners

De gemeente Arnhem, de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Vitens schreven gezamenlijk het Waterplan Arnhem 2003-2008. Hierin staat dat, naast de onderlinge samenwerking, de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven een noodzakelijke voorwaarde is voor goed beleid, beheer en gebruik van het oppervlakte- en grondwater.

Geen bergbezinkbassins, maar afkoppelen

BaggerenIn het beleidsplan staan ook concrete acties, zoals het op peil brengen van de riolering tot het niveau 'basisinspanning riolering'. Daarvoor moest een oplossing gevonden worden voor de afvoer van regenwater, anders dan via het riool. Arnhem koos ervoor om, met dezelfde investering als het plaatsen van grote bergbezinkbassins (bbb's), 85 hectare verhard materiaal af te koppelen. Dat wil zeggen, het regenwater direct bij de gebouwen in de (droge) zandgrond af te voeren. Een duurzame oplossing die de gemeente gelijktijdig met andere werkzaamheden in de openbare ruimte kon uitvoeren.

Uiteindelijk leverde het afkoppelen van regenwater een duidelijke verbetering van het onderhoudsniveau in de woonwijken op. Net als bij een bergbezinkbassin vindt er geen overstort vanuit het riool plaats. Bij bbb blijft het regenwater echter vermengd met afvalwater en dat is zonde. In de Arnhemse situatie maakt het regenwater weer onderdeel uit van de natuurlijke waterkringloop. Bovendien is het regenwater een welkome aanvulling op de dalende grondwaterstand.

Waterservicepunt

VijverIn het beleidsplan stond verder dat particulieren 17 hectare van het af te koppelen areaal moeten realiseren. Daarvoor werken de gemeente en het Waterschap Rijn en IJssel samen in het Waterservicepunt. Inwoners krijgen technisch advies (met huisbezoek en al) en subsidie. Een gedeelte van die subsidie komt van het waterschap.


Richard Ruseler van het Waterservicepunt is positief over de resultaten: 'We gaan het doel zeker halen. Op dit moment is ruim 15 hectare afgekoppeld. We verwachten halverwege dit jaar (2009) helemaal klaar te zijn.'

Het Waterservicepunt werkt ook aan vergroting van het waterbewustzijn en aan gedragsverandering, onder andere via het verspreiden van kennis. Ruseler noemt als voorbeeld de Waterwandelkaart. 'Op de waterwandelkaart staat naast een mooie wandelroute ook steeds korte informatie over het waterbeheer. Daarmee combineren we recreatie met informatie.'  Ook is er een aparte leskist voor het onWaterleskistderwijs over de waterkringloop.

De gemeente zorgt voor de bemensing van het servicepunt. De beide waterschappen, de gemeente en drinkwaterbedrijf Vitens delen de kosten. De waterschappen noemen als voordeel dat er minder water in het riool terecht komt. Veel 'dun' water is namelijk niet gunstig voor het proces van de zuivering. Vitens noemt als voordeel dat Arnhemmers zich, via het waterservicepunt, steeds bewuster worden van de kwetsbaarheid van waterwingebieden.

Toekomst

Wat gebeurt er met het servicepunt nu het doel bijna bereikt is? De gemeente Arnhem is enthousiast over de vorm van samenwerking met en voor bewoners en MKB-ondernemers  van Arnhem. Er komt nu een plan waarin de aandacht voor water uitgebreid wordt naar klimaatvraagstukken in het algemeen. Ruseler: 'We hebben nu veel ervaring met bewonersparticipatie en willen dat graag in bredere zin voortzetten.'