Project

Samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland

Op 7 maart ondertekenen de burgemeesters of wethouders van negen gemeenten in het stadhuis van Purmerend het convenant 'regionale samenwerking Bestuursakkoord Water Zaanstreek-Waterland'. Dit convenant bekrachtigt het bestuurlijk draagvlak voor samenwerking tussen gemeenten om in het waterbeheer tot besparingen en kwaliteits-verbetering te komen en kostbare kennis met elkaar te delen. Met het convenant wordt invulling gegeven aan het nationale Bestuursakkoord Water.

Op 7 maart ondertekenen de burgemeesters of wethouders van negen gemeenten in het stadhuis van Purmerend het convenant 'regionale samenwerking Bestuursakkoord Water Zaanstreek-Waterland'. Dit convenant bekrachtigt het bestuurlijk draagvlak voor samenwerking tussen gemeenten om in het waterbeheer tot besparingen en kwaliteits-verbetering te komen en kostbare kennis met elkaar te delen. Met het convenant wordt invulling gegeven aan het nationale Bestuursakkoord Water.

Regionale samenwerking in de rioleringszorg

Zaanstreek-WaterlandIn 2012 heeft het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland met de zeven aangesloten gemeenten Waterland, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster, Zeevang en Purmerend tot deze samenwerking besloten. In 2013 sloten de gemeenten Zaanstad en Oostzaan zich aan en ontstond regio Zaanstreek-Waterland. Wethouder Roald Helm van gemeente Purmerend en wethouder Leny Vissers-Koopman van de gemeente Zaanstad zijn de bestuurlijke trekkers van de samenwerking.

Bestuursakkoord Water

Met het convenant wordt invulling gegeven aan het nationale Bestuursakkoord Water. Hierin is de afspraak vastgelegd dat er vanaf 2020 landelijk een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd van € 380 miljoen in de afvalwaterketen (riolering en zuivering). Dat is een besparing van 10% ten opzichte van nu. Verder moet zorg gedragen worden dat de kwaliteit van de rioleringszorg verbetert en kennis over riolering gedeeld wordt. De doelen zullen ook in de regio Zaanstreek-Waterland gerealiseerd worden door zowel samen-werking van regionale gemeenten als door samenwerking tussen gemeenten en het hoogheemraadschap.

Ook het hoogheemraadschap sluit aan

Een stuurgroep met daarin portefeuillehouders uit de gemeenten Purmerend en Zaanstad begeleidt het proces van samenwerking en bewaakt dat de gestelde doelen gehaald worden. Deze stuurgroep wordt uitgebreid met het hoogheemraadschap om de samen-werking tussen gemeenten en het hoogheemraadschap bestuurlijk te borgen. Binnen niet al te lange termijn wordt een convenant gesloten tussen de regio Zaanstreek-Waterland en het hoogheemraadschap.

Bron: Gemeente Purmerend