Project

Samenwerking Waterschap Regge en Dinkel en Twentse gemeenten

In Twente bestaat al langer de wil om op zoek te gaan naar winstkansen in de afvalwaterketen. Niet alleen vanuit het bestuursakkoord water, maar ook gezien de individuele wensen om te komen tot verdere kostenbesparing en het inzicht dat partijen elkaar nodig hebben, is de samenwerking nu verder versterkt met ondertekening van het document  ' Waterwinst, TAAK 2.0 '. Hierin staat wat en hoe de partijen willen bereiken. Daarnaast staat in het ingevulde formulier een beschrijving van de samenwerking.

In Twente bestaat al langer de wil om op zoek te gaan naar winstkansen in de afvalwaterketen. Niet alleen vanuit het bestuursakkoord water, maar ook gezien de individuele wensen om te komen tot verdere kostenbesparing en het inzicht dat partijen elkaar nodig hebben, is de samenwerking nu verder versterkt met ondertekening van het document  ' Waterwinst, TAAK 2.0 '. Hierin staat wat en hoe de partijen willen bereiken. Daarnaast staat in het ingevulde formulier een beschrijving van de samenwerking.

Betrokken partijen: Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten,Twenterand, Tubbergen, Wierden, Waterschap Regge en Dinkel

Aanleiding van het project
Eigenlijk geeft het bestuursakkoord al drie belangrijke argumenten: kosten besparen, kwaliteit van producten of onderdelen vergroten en kwetsbaarheid van organisaties verkleinen. Dit zijn in Twente allemaal redenen om samen te werken. Daarnaast is het inspirerend om met andere mensen over dingen te praten of een klus te klaren (en dat geeft ook veel energie om met elkaar te willen samenwerken!) . Bovendien is het door samenwerking ook mogelijk aspecten vanuit een hoger abstractieniveau te beschouwen; wat zou maatschappelijk gezien de meest doelmatige, duurzame, of beste oplossing zijn, zonder rekening te houden met individuele taken en belangen. Die samenwerking gaat wat Twente betreft ook verder dan gemeenten en waterschappen. Ook onderwijsinstellingen, ondernemers en onderzoeksinstellingen (samen de 4 O's), hebben nadrukkelijk hun aandacht.

Aanpak
In Twente werkt men om bovenstaande redenen al 10-15 jaar samen en hebben we het ' Twentswaternet '. Een nu nog informele groep met 'watermensen' van de Twentse gemeenten en het waterschap Regge en Dinkel, die een aantal keren bijeenkomt op relevante ontwikkelingen te bespreken maar ook om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren en elkaar te leren kennen. Deze laatste twee aspecten waren destijds de aanleiding om te starten met de samenwerking. Uiteindelijk heeft dit heeft in 2009 geleid tot tekening van het document TAAK (Twent Afvalwater AKkoord) en het TKK (Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie), waarin is vastgelegd dat men verder op zoek will gaan naar winstkansen in de afvalwaterketen. "Mede met het ook op het bestuursakkoord water, maar ook gezien de individuele wensen om te komen tot verdere kostenbesparing en omdat we zien dat we elkaar nodig hebben, is de samenwerking nu verder versterkt met ondertekening van het document  ' Waterwinst, TAAK 2.0 ' "

"In principe heeft de gehele afvalwaterketen onze focus. Binnenkort starten wij met een 'winstkansen onderzoek' naar onderwerpen waarmee we door samenwerking verwachten verdere besparingen te kunnen realiseren. Op dit moment hebben we werkplaatsen over het waterloket, gemalen beheer, grondwatermeetnet, monitoring neerslaggegevens, inspectiegegevens, stedelijke wateropgave en klimaatadaptatie, decentrale afvalwatersystemen en water en energie. In het verleden zijn al diverse OAS 'en en BOAS 'en uitgevoerd en is in Twente het beheer en onderhoud van het stedelijk oppervlakte water grotendeels aan het waterschap overgedragen."

Financiële gevolgen
"We hebben tot nu toe nog maar beperkt energie gestoken in het berekenen van besparingsvoordelen. Wel hebben we al berekend dat de werkplaats Waterloket per gemeente ca. € 10.000 bespaard. 'Werkplaatsen' hebben we als werkvorm gekozen, waarin we waar thema's waarin wij winstkansen zien verder worden uitgewerkt (met de 4 O's). In eerste instantie hadden de werkplaatsen minder een winstkansen benadering, maar vanuit de gedacht om kennis te vergroten, elkaar te leren kennen en met elkaar samen te werken. Nu gaan we binnen de producten van de werkplaatsen meer kwantificeren hoe groot de winstkansen zijn."
 

Tips: Ga samenwerken omdat je het wilt en niet omdat het 'moet', anders is het bijna gedoemd om te mislukken. Vandaar dat bij ons in eerste instantie ook niet de focus lag op het behalen van kostenbesparingen, maar op het vergroten van kennis, elkaar leren kennen en met elkaar werken aan klussen om dat het gewoon leuk is om dit samen met anderen te doen en al helemaal als dit buiten je eigen organisatie ligt en omdat het ook meer oplevert.