Project

Rioolonderhoud in Boarnsterhim

Minstens 7 kleinere Friese gemeenten maken voor het beheer en onderhoud van de riolering gebruik van de diensten van Aquario Watermanagement BV. Een BV opgericht door Wetterskip Fryslân en waterbedrijf Vitens. Het doel van Aquario: ‘ontzorgen’. En dat lijkt goed gelukt te zijn. Een van de 6 samenwerkende, tevreden, gemeenten is Boarnsterhim.

Zelfstandige poot

GemaalkastIn veel kleine gemeenten is de buitendienst te klein om goed en systematisch rioolbeheer uit te voeren. Daarom zocht Boarnsterhim een partner en vond die in Aquario Watermanagement BV. Aquario is in 2001 als ‘nutsbedrijf’ opgericht door het waterschap en het waterleidingbedrijf, maar staat helemaal op eigen benen. Er werken inmiddels 20 mensen
Boarnsterhim ervaart de samenwerking als die van een ‘afdeling op afstand’. De gemeente heeft nog capaciteit en kennis binnen de eigen gelederen en is daardoor een volwaardig gesprekspartner voor Aquario bij het maken van beleid en het afstemmen van de verschillende plannen.

Diensten op maat

De diensten verschillen per gemeente, maatwerk dus. De belangrijkste is een eerstelijns 24-uurs storingsdienst. Een kleine gemeente kan dat nooit alleen organiseren en financieren. Maar ook planmatige inspectie, onderhoud en beheer van riool en gemalen, databeheer en beleidsadvisering horen tot de mogelijkheden. In het contract met Boarnsterhim is een uitgebreid pakket opgenomen, waaronder natuurlijk de volcontinu storingsdienst. In eerste instantie sloot men een contract voor 5 jaar met elkaar. De onderhandelingen voor een nieuwe, ook weer langdurige, samenwerking zijn bijna afgerond.

Voordelen

Voordelen zijn er legio. Voor het waterschap is Aquario een goede ingang bij de gemeenten. Bonnie Bult, afdelingshoofd Waterzuivering bij Wetterskip Fryslân:’Wij hebben via Aquario een goede gesprekspartner in de afvalwaterketen. Daardoor verbetert de afstemming en de samenwerking met gemeenten.’ Voor het waterbedrijf is goed beleid, een goed onderhouden riool en gemalenstelsel, een centraal punt waar kennis, data en ervaring zich verzamelen en continuïteit gewaarborgd is, van groot belang voor de kwantiteit en kwaliteit van het drinkwater.

De gemeente kan tegen gelijk blijvende of zelfs lagere kosten, gebruik maken van alle diensten van Aquario. George Galama, vestigingsmanager van Aquario zegt daarover:’ wij kunnen toch 10 tot 15% goedkoper werken dan gemeenten afzonderlijk. Bovendien kunnen wij door bundeling van krachten kwaliteit en continuïteit garanderen’.

Omdat Aquario opgezet is als nutsbedrijf, vloeit een gedeelte van het rendement ook nog terug naar de gemeentekas. In 2007 bedroeg het rendement ruim 3 ton op een omzet van 3,5 miljoen.

Plannen voor de toekomst

ZuiveringGeorge Galama: ’Wij zoeken actief naar nieuwe partners. Veel gemeenten in Friesland zijn op dit moment bezig met fusieonderhandelingen. Dat betekent dat er even geen langlopende contracten afgesloten worden. Ik heb alle vertrouwen in dat we met de nieuw gevormde gemeenten in gesprek kunnen komen.’

Ook het Wetterskip ziet een nauwere samenwerking. Bult: ’Wij onderhouden en beheren onze eigen installaties en gemalen. Het is zeker de bedoeling te onderzoeken of door verdere samenwerking efficiency kan worden bereikt.’