Project

Proeftuin Risicogestuurd beheer

Stichting RIONED en STOWA steunen regionale beheerders die op een innovatieve manier doelmatig stedelijk waterbeheer realiseren in zogenaamde proeftuinen. In een proeftuin onderzoeken de deelnemers de lokale situatie om beter onderbouwd te komen tot goede en doelmatige maatregelen.

Aanleiding

Gemeente Enschede streeft in het vigerend GRP (2012-2015) naar een stijging van de rioolheffing tot 2015 van maximaal 4 %, inclusief prijsindexatie. Ook voor de periode daarna zullen de kosten beperkt moeten blijven. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat ten opzichte van de verwachting in het GRP 2009-2013, de rioolheffing in 2020 ca. 25% lager uitvalt. Daartoe zal de gemeente Enschede vooral kritisch moeten kijken naar investeringen voor vervanging, renovatie of verbetering van de huidige infrastructuur.

Opgaven en besparingsopties

Gemeente Enschede heeft de komende jaren de volgende opgaven te realiseren:

  • Wateroverlast in het centrum en enkele woonwijken op de overgang van het stuwwal gebied naar vlakker gebied
  • Bereiken van het einde van de verwachte technische levensduur van veel riolen
  • Bepalen noodzaak en beste aanpak waterkwaliteitsverbetering in overstort ontvangend oppervlaktewater

Om scherper te kunnen beslissen over het beste maatregelpakket binnen de financiële mogelijkheden, is een beoordeling van risico's voor de organisatiewaarden een bruikbaar hulpmiddel. Hoe de risico's in beeld zijn te brengen is onderwerp van de proeftuin.

Proeftuin risicogestuurd rioleringsbeheer

Gemeente Enschede, waterschap Regge en Dinkel, Stowa en Stichting RIONED werken samen aan de uitwerking van een methodiek voor risicogebaseerde sturing en planning van maatregelen. Met een op risicomanagement gebaseerde strategie wil de gemeente de rioolheffing beperken en een acceptabele kwaliteit van dienstverlening houden. Stichting RIONED en Stowa willen met de proeftuin landelijk toepasbare kennis en ervaring beschikbaar krijgen. De proeftuin loopt tot en met begin 2015.