Project

Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie rioleringsbeheer

In de jaren 2011 – 2013 is door de uitvoeringsorganisatie RioNoord (aandeelhouders Waterbedrijf Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’) rioleringsbeheer uitgevoerd voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

In de jaren 2011 – 2013 is door de uitvoeringsorganisatie RioNoord (aandeelhouders Waterbedrijf Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’) rioleringsbeheer uitgevoerd voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.Geconcludeerd is dat door de samenwerking de gemeenten in het algemeen gesproken, op een goede manier zijn ontzorgd.Over het eerste jaar is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd.Op basis van de begrippen Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten is dit jaar als volgt beoordeeld. 

Kwaliteit

De kwaliteit van het  beheer en onderhoud van de rioleringssysteem kreeg een positieve impuls door de managementinformatie die door RioNoord is opgesteld. Discussies over de te verlenen diensten en de scherpe omschrijving daarvan, leverden meer duidelijkheid in het werkveld riolering. Daarbij werden de aanloop- en afstemmingsproblemen aan het begin van de pilot in goed overleg opgelost. De door RioNoord aangeleverde managementrapportages stelden de gemeenten in staat de begrotingen voor beheer en onderhoud realistischer en nauwkeuriger op te stellen. Het beheer is doelmatiger uitgevoerd en kende minder verrassingen.

Kwetsbaarheid

Het planmatig werken door RioNoord, met de inzet in de binnen- en buitendienst van gekwalificeerde medewerkers van de samenwerkingspartners, zorgde voor een minimum aan ad hoc werkzaamheden. Capaciteitsproblemen bij de voorbereiding en begeleiding van de werkzaamheden, behoorden tot het verleden.

Kosten

Met de periodieke overzichten van de door RioNoord verrichte diensten werden dreigende  kostenoverschrijdingen tijdig bijgestuurd. De analyse van meerjarige managementinformatie levert in de toekomst kostenvoordelen op omdat dan steeds meer overgegaan kan worden naar toestandsafhankelijk beheer en onderhoud.

Een financiële analyse door Appingedam en Loppersum van de dienstverlening in het eerste pilotjaar, is niet mogelijk gebleken doordat in deze gemeenten de laatste jaren geen werkpakketten zijn uitgevoerd die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met de diensten die RioNoord heeft uitgevoerd. Door Delfzijl is het voordeel berekend op (afgerond) 7 %.

De samenwerkingspartners verwachtten dat binnen enkele jaren voor de gemeenten een besparing mogelijk is van circa 10 %. Dit percentage komt overeen met percentages die in publicaties worden genoemd over soortgelijke projecten elders in het land en in het regionaal feitenonderzoek Waterketensamenwerking Groningen - Drenthe.

Voor meer informatie: hans.devries@noorderzijlvest

Gerelateerd bestand: Rapportage van de evaluatie van het eerste pilotjaar rioleringssamenwerking