Project

Convenant “Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg”

Woensdag 14 september 2011 ondertekenden gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert, Waterschap Peel en Maasvallei en haar dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg het overkoepelende convenant ‘Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg’.

Woensdag 14 september 2011 ondertekenden gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert, Waterschap Peel en Maasvallei en haar dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg het overkoepelende convenant ‘Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg’. Door samen te werken willen de partijen verenigd in Waterpanel Noord de volgende doelen realiseren:


• Kosten: 10% maatschappelijke kostenbesparingen voor alle partijen samen in 2020 t.o.v. referentiejaar 2010.
• Kwaliteit: verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en een gezond watersysteem.
• Kennis: delen van kennis en kunde om o.a. in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en  personeelstekorten als gevolg van vergrijzing het hoofd te kunnen bieden.


De ondertekenende partijen, verenigd in Waterpanel Noord, hebben in het convenant  ook afgesproken van elkaar te leren en ervaringen met elkaar te delen. Met het ondertekenen van het convenant ligt er een bestuurlijk mandaat voor de samenwerking in het gehele gebied.

Organisatie
Waterpanel Noord is een gedragen en goed werkende samenwerkingsverband. Bestuurders en ambtenaren van de deelnemende partijen zijn enthousiast en zeer gemotiveerd. Waterpanel Noord heeft een bestuurlijk aanjaagteam ingesteld, bestaande uit 2 wethouders, een bestuurder van waterschap Peel en Maasvallei en ambtelijke ondersteuning. Dit aanjaagteam zorgt ervoor dat projectenvoorstellen worden ingebracht in Waterpanel Noord, waar deze bestuurlijk worden afgetikt (bestuurlijke regie). Het aanjaagteam bewaakt de uitvoering, monitoring en zorgt dat de resultaten worden gedeeld. Deze aanpak staat daarmee garant voor de  noodzakelijke afstemming voor alle samenwerkingsinitiatieven binnen het gehele gebied. Het werken met dit aanjaagteam begint vruchten af te werpen. Samenwerkingsprojecten uit de twee regio’s zijn eind vorig jaar samengevoegd.  In 2012 worden 9 concrete samenwerkingsprojecten onder de vlag van Waterpanel Noord opgepakt (o.a. meetplan, databeheer, gezamenlijk GRP en relinen). Parallel hieraan wordt o.a. binnen de regionale samenwerking Limburgse Peelen nog een aantal projecten opgepakt. Ook de resultaten van deze projecten worden in Waterpanel Noord gedeeld. Via de Waterpanels Limburg (samenwerkingsverband alle Limburgse gemeenten, waterschappen, Waterschapsbedrijf, Provincie en drinkwatermaatschappij) wordt tenslotte zorg gedragen voor de benodigde afstemming binnen heel Limburg (zie onderstaande figuur).
Uitgangspunt voor de samenwerking in Noord-Limburg is dat er geen structuur of structuurdoelen worden opgelegd. Die volgen zonodig later wel vanuit de praktijk. Een ander belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking is het behoud van de eigen verantwoordelijk en autonomie van de partners. Zuid-limburgse (en niet Limburgse) gemeenten kunnen desgewenst aansluiten bij onze projecten. Waar mogelijk wordt (verdere) samenwerking gezocht met drinkwaterleidingmaatschappij WML.
 

Regionale samenwerkingsinitiatieven:
In Noord-Limburg lopen 3 regionale samenwerkingsinitiatieven:
1.    De gemeenten Weert, Peel en Maas, Nederweert, Maasgouw, Leudal, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg willen binnen het project Limburgse Peelen door structurele samenwerking komen tot lagere maatschappelijke kosten tegen een goede kwaliteit van riolering en zuivering. Hiervoor is één gezamenlijk afvalwaterplan opgesteld, waarin vijf verbrede gemeentelijk rioleringsplannen zijn opgenomen. Deze aanpak leidt tot concrete samenwerkingsafspraken. Voor verdere informatie over dit project wordt verwezen naar de website www.samenwerkenaanwater.nl.
2.    In de regio Venlo-Venray zijn de eerste stappen gezet om tot een vergelijkbaar samenwerkingsproject te komen.  
3.    De gemeenten Bergen, Mook en Middelaar en Gennep, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg hebben in 2010 reeds het verbreed (watersysteem- en waterketenmaatregelen) afvalwaterakkoord Maasduinen ondertekend.

Verdere samenwerkingsinitiatieven:
•    BsGW (Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen):
•    WAUTER: een gezamenlijk project van WBL en WML op het gebied van procesautomatisering
•    Overige samenwerkingsinitiatieven WBL en WML  (o.a. gezamenlijke inkoop groenonderhoud, klick meldingen)
•    Operationele samenwerking tussen gemeenten en WBL op het gebied van beheer en onderhoud infrastructuur (IBA’s, gemalen en randvoorzieningen)

Samenwerken omdat het loont!
Als we de besparingen door het BSsGW meetellen, is heeft de samenwerking in Noord-Limburg tot nu toe al een geschatte € 2-3 miljoen aan maatschappelijke kostenbesparing opgeleverd. De doelstelling uit het convenant is om een totale kostenreductie van 10% in 2020 te behalen t.o.v. referentiejaar 2011. We hopen dat de kosten voor riolering en zuivering van afvalwater door samenwerking in ieder geval minder gaan stijgen. Op basis van de resultaten van Limburgse Peelen verwachten we dat voor een gemiddeld gezin de kosten kunnen dalen met € 10 á € 15 per huishouden per jaar. Op dit moment hebben enkele gemeenten op basis van het de regionale samenwerking Limburgse Peelen de rioolheffing al  verlaagd. Ook de zuiveringsheffing blijft in 2012 op het zelfde niveau als in 2011.



Meer informatie:
Convenant: Brigit Smit; brigit.smit@wpm.nl  en 06-52041227
Limburgse Peelen: Guus Rameckers; g.rameckers@weert.nl en 06-11388694
Samenwerkingsprojecten WBL: Onneke Driessen; o.driessen@wbl.nl en 06-55742344
BsGW: 088-8420444.   




G:\Afd_BOA\Producten\01_5_2_Overige_plannen\Uitvoeren_OAS\samenwerken omdat het loont\samenwerken in de afvalwaterketen regio Noord\aanjaagteam\artikel best practices 2.doc