Kansenkaart

Delft Blue Water

Gietwater voor glastuinbouw uit afvalwater

Delft

Normaal komt gereinigd afvalwater uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder terecht in de Noordzee. Tegelijk pompt de glastuinbouw in de regio Delfland brak grondwater op en gebruikt die na ontzouting in de kassen. Maar het gereinigd afvalwater van de Harnaschpolder blijkt ook geschikt als gietwater voor de glastuinbouw.

Doelstelling & aanpak

Het doel van Delft Blue Water is het vinden van een duurzaam alternatief voor de zoetwatervoorziening in de glastuinbouw in Delfland, ook in een droge periode. Er is een groeiende vraag naar zoet water als goede kwaliteit gietwater in de glastuinbouw. Tot nu toe wordt hiervoor brak water opgepompt dat wordt ontzout. De geconcentreerde zoute stroom komt weer in de bodem terecht, wat leidt tot verzilting. Onder de naam Delft Blue Water (DBW) is een proef gestart om te onderzoeken of gereinigd afvalwater van de installatie Harnaschpolder is in te zetten als gietwater voor de glastuinbouw in Delfland. In een demonstratiekas is de helft van de geteelde tomaten gevoed met regenwater en de andere helft met DBW-gietwater. Er bleek geen verschil tussen voeding met regenwater en voeding met DWB-water. Daarmee is de proef geslaagd. Nu wordt gekeken naar de praktische toepassing van DBW-gietwater. Dat kan via centrale productie op de Harnaschpolder en distributie via een leidingnet. Een andere mogelijkheid is decentrale productie van DWB-gietwater en distributie via de boezem in het Westland.

Resultaten

  • Gezuiverd afvalwater van de AWZI Harnaschpolder is geschikt als gietwater voor glastuinbouw.
  • Hiermee is dit een goed alternatief voor opgepompt en ontzout brak grondwater.
  • Met dit gezuiverd afvalwater kunnen ook boezems in Delfland worden doorgespoeld.
  • Tegengaan van verzilting in regio Delfland
  • Mogelijkheid tot opschaling naar watervoorziening in gehele Westland

Facts & figures

  • Delft Blue Water is een project van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services B.V. en Evides Industriewater.
  • Productie van gietwater voor glastuinbouw uit afvalwater
  • Looptijd project: 2010 - 2014
  • Doelgroep: afvalzuiveringsinstallatie Harnaschpolder en ondernemers in de glastuinbouw in het Westland