Kansenkaart

Schone Maaswaterketen

Drinkwaterbedrijf            
Brabant Water, Dunea, Evides, WML    

Waterschap                          
Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, de Dommel, Waterschapsbedrijf Limburg (met Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei), Rivierenland en Waternet

Anderen                                 
Onderzoeksinstituut STOWA, Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, RIWA-Maas              
Uitdaging  / aanleiding
De waterkwaliteit van de Maas wordt sterk beïnvloed door de lozingen van gezuiverd afvalwater (= effluent). Met name in de zomer is meer dan twee derde van het Maaswater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Wat niet door de RWZI verwijderd wordt, komt dus in de Maas terecht. Daarbij gaat het vooral om medicijnresten, hormoonontregelende stoffen en andere microverontreinigingen. Deze stoffen zijn ongewenst voor de ecologie van het water. Daarnaast wordt Maaswater gebruikt om drinkwater uit te maken. Deze stoffen moeten nu door drinkwaterbedrijven uit de Maas worden gehaald. Dat levert een hoge kostenpost op.

Acties die de partijen hebben ondernomen
De drinkwaterbedrijven en de waterschappen hebben met het Ministerie van IenM de handen ineen geslagen om de afvalwaterzuivering te verbeteren. Dat gebeurt door middel van dosering van actieve kool aan het zuiveringsproces. Dit werkt erg goed (verwijdering meer dan 90%) en is een stuk goedkoper dan bestaande technieken. Alleen hadden de organisaties dit nooit voor elkaar kunnen krijgen. 

Samenwerken leidt in dit geval tot:
(1) beter begrip van elkaars standpunten en bedrijfsprocessen.
(2) beter begrip wat de relatie tussen de afvalwaterketen, de Maas en de drinkwaterwinning is.
(3) kosteneffectieve verwijdering van vervelende stoffen.

Resultaat Drinkwaterbedrijf 
Minder vuile bron voor drinkwaterbereiding, meer begrip voor het waterschap.

Resultaat Waterschap               
Beter gezuiverd afvalwater, verbetering ecologie van de Maas en ander oppervlaktewater, lagere kosten voor vergaande zuivering dan zonder dit onderzoek.