Kansenkaart

Samenwerking rioolbeheer

Drinkwaterbedrijf                 
Dunea

Waterschap                                   
Rijnland

Gemeente                                   
Noordwijkerhout                                   

Uitdaging / aanleiding
Veel gemeenten en waterschappen zien de kosten van afvalwaterketenbeheer stijgen, terwijl de mogelijkheden voor dekking van de kosten beperkt zijn. Ook neemt de kans op kennisverlies toe door vergrijzing en hogere doorstroom van medewerkers. Er zijn veel overeenkomsten in de organisatie van beheerwerkzaamheden voor een leidingnet. De gemeente Noordwijkerhout zag hierin als eerste de kans. Sinds 2001 werkt men  samen en sinds 2002 is er een dienstverleningsovereenkomst die het beheer van het rioolstelsel van Noordwijkerhout uitbesteedt aan SWWK (voorheen Het Waterketenbedrijf).

Acties die de partijen hebben ondernomen
Concreet betekent dit dat SWWK meedenkt en -ontwerpt aan het rioleringsstelsel van Noordwijkerhout, storingen aan dat stelsel volcontinu in ontvangst neemt en de opdracht uitzet bij een aannemer en dit begeleidt.

Door de operationele taken uit te besteden, heeft de gemeente meer tijd voor regie en strategie. SWWK ontzorgt en levert advies vanuit de operationele organisatie en toepasbare deskundigheid vanuit de beide moederorganisaties.

Resultaat Drinkwaterbedrijf               
Expertise kunnen delen met anderen, werk wordt meer divers voor medewerkers en daardoor interessanter.

Resultaat Waterschap                                 
Directe invloed op afval van watertransport (naar de RWZI), samenwerking stimuleert mensen.

Resultaat Gemeente                                 
Tijdsbesparing, minder inzet op taken waar kennis beperkt is.