Kansenkaart

Gezamenlijk grondwaterbeheer en grondwatermeetnetten

Drinkwaterbedrijf              
Brabant Water                  

Waterschap
Waterschap de Dommel

Gemeente
Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Valkenswaard                                   
Uitdaging / aanleiding
Invloed op te hoge of te lage grondwaterstanden heeft een gemeente logischerwijze niet of nauwelijks. Er ligt echter wel een verantwoordelijkheid in het treffen van maatregelen die schade ten gevolge van extreme waterstanden moeten voorkomen. Voor een doelmatige invulling van deze zorgplicht hebben gemeenten behoefte aan inzicht in grondwaterstanden en de dynamiek daarin. Doorgaans hebben zij onvoldoende kennis en capaciteit op het gebied van grondwatermonitoring. Er is een behoefte aan schaalvergroting op dit vlak.

Acties die de partijen hebben ondernomen
Waterschap de Dommel en Brabant Water zorgen samen voor het operationeel beheer van vijf gemeentelijke grondwatermeetnetten. Deze gemeenten hebben vorig jaar onder begeleiding van het waterschap en Brabant Water een grondwatermeetnet opgericht.

Waterschap De Dommel en Brabant Water hebben onderling afspraken gemaakt over de verdeling van de beheertaken. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat Brabant Water het volledige veldwerk verricht en daarnaast samen met het waterschap de datavalidatie verzorgt middels  gelijkwaardige inzet. Het waterschap verzorgt verder de dataopslag en presentatie van de data via een webapplicatie.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                               
Beschikbare expertise ook voor anderen gebruiken en betere onderlinge afstemming over grondwaterbeheer.

Resultaat Waterschap                                                 
Beschikbare expertise ook voor anderen gebruiken en  betere onderlinge afstemming over grondwaterbeheer.

Resultaat Gemeente                                                 
Expertise van anderen gebruiken en  effectief grondwaterbeheer.