Kansenkaart

Deltaplan Hoge Zandgronden

Drinkwaterbedrijf                 
Brabant Water en Waterleidingmaatschappij Limburg

Waterschap                                   
Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas                 

Gemeente
Breda                  

Anderen                                     
Provincies Noord-Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, landbouw-,natuur- en milieuorganisaties                

Uitdaging / aanleiding
De klimaatverandering heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed zoet water. We hebben het dan over zowel oppervlaktewater als grondwater. Door de verandering dreigt een watertekort te ontstaan op de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Maar liefst dertien partijen uit de omgeving delen de bezorgdheid hierover.  Zij hebben hun handen ineen geslagen en werken samen in het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Het project DHZ moet leiden tot een klimaatbestendig, regionaal watersysteem en tot een plan voor de ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg.

Acties die de partijen hebben ondernomen
Het project bestaat uit verschillende activiteiten. De basis is een knelpuntanalyse, waarin de projectpartners onderzoek doen naar de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Met die kennis op zak zoekt men samen naar oplossingen: strategieën om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

Men kijkt naar ervaringen binnen en buiten het gebied. Kan men die ervaringen ook op andere plekken in het gebied inzetten, is de vraag.

Een aantal maatregelen tegen droogte wordt uitgetest in een pilot projecten. De succesvolle pilots worden 'best practices’ genoemd.

Resultaat Drinkwaterbedrijf                             
Borging beschikbaarheid zoetwater voor drinkwatervoorziening, kent belangen anderen beter

Resultaat Waterschap                                               
Verdeling zoetwater wordt afgestemd en integraal gewogen, boeren kunnen blijven boeren                 

Resultaat Gemeente                                                     
Betrokken bij integrale aanpak

Resultaat anderen                                                     
Belang natuur, landbouw en milieu wordt integraal meegenomen