Nieuws

Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

Op vrijdag 29 maart vond er een Ambtelijke bijeenkomst van Samenwerken aan water plaats in Utrecht, locatie IDR (In De Ruimte). Deze middag werd de personele kwetsbaarheid op de diverse werkgebieden onder de aandacht gebracht.

Bert van Vijfeijken (VNG) en Hendrik Jan IJsinga (Vewin) openden de middag. Zij toonden een inventarisatie van de voortgang en geboekte resultaten. Het maakte onder meer inzichtelijk hoe ver de verschillende regio’s zijn met het waarmaken van hun eigen ambities. Daarnaast werden de aanvullende afspraken en de vier nieuwe hoofdthema’s in vogelvlucht doorgenomen. 

Deelnemers aan de bijeenkomst gaven daarna pitches over hoe kwaliteit te behouden en te vergroten en kwetsbaarheid in de regio te verminderen.

Peter Wassenaar sprak als vertegenwoordiger van Waternet over de strategische personeelsplannen bij drinkwaterbedrijven. Hij gaf aan dat patronen doorbroken moeten worden door nu actie te ondernemen.

Het is de uitdaging om goede vakmensen met kennis binnen boord te houden. Dit lukt niet altijd doordat men bijvoorbeeld de opleidingen toch niet afmaakt of later voor een baan bij een ingenieursbureau kiest. Dus moeten er voorwaarden gecreëerd worden die voor de vakmensen doorslaggevend zijn om in de sector te blijven werken. Te denken valt aan modernere arbeidsvoorwaarden, stimulerende samenwerkingsverbanden en toepassing van assetmanagement.

P1030503  P1030516

Na de onderbreking was de beurt aan diverse opleidingsinstituten om te vertellen over kwetsbaarheid van organisaties en samenwerking.  

Jeroen Langeveld van TU Delft gaf aan dat alleen focussen en inzoomen bij stedelijk water niet meer voldoende is. De uitdaging is om multidimensionaal naar de uitdagingen te kijken. Het gaat om kwetsbare processen waarbij risico’s verminderd kunnen worden door in twee richtingen te werken. Enerzijds het opleiden van nieuwe mensen en anderzijds het vergroten van het kennisniveau bij de aanwezige krachten.

De sector kan hier aan bijdragen door voldoende en interessante stage- en afstudeerplekken te creëren en vervolgens de afstudeerders ook banen aan te bieden. Ook geven van ruimte voor kennisverzameling blijft een belangrijk aandachtspunt.

Ingrid Schröders van Stichting Wateropleidingen gaf een toelichting op de Branchestandaard waaraan 150 organisaties hebben meegewerkt. Er is hier een Kennisscan van 60 vragen uitgevoerd die veel inzichten voor betrokken organisaties geeft.

Schröders gaf verder uitleg over de 4 cursussen die aangeboden worden
   - Klimaatscenario’s: denken we klimaatproof
   - Klimaatadaptatie in de stad
   - Samen klimaatambities realiseren
   - Rekenen aan klimaatadaptatie

Op deze middag met vele sprekers was het slotakkoord voor Nico Altorf, die namens Gemeente Amstelveen en regio AGV sprak over de toepassing van de Branchestandaard.

Altorf is onder meer voorzitter van het ambtelijk leidend team van het BOWA (Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vecht) 

De branchestandaardgaf bij hen een goed beeld waar voor hen de ‘witte vlekken’ zitten. Er komt beter inzicht waar kennis en menskracht ontbreekt. De centralisering van kennis is een te groot gevaar.

De middag werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drankje, waarbij genoeg onderwerpen van deze middag nog eens besproken werden.

Bekijk hier de presentaties.

P1030509  P1030511

IMG_5896  IMG_5898

IMG_5901  P1030506