Nieuws

Kwetsbaarheid afvalwaterketen bij overstromingen

Kwetsbaarheid afvalwaterketen bij overstromingen

Ongeveer 60% van de rwzi’s kan bij een overstroming meer dan 50 cm onder water komen te staan. In 20% van de gevallen zelfs meer dan 2,5 m. Voor rioolgemalen zal dit niet minder zijn.

In het kader van het deltaprogramma Vitaal en Kwetsbaar is in een aantal werksessies met experts en vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en rijk gekeken naar de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen. Deze overstromingen kunnen optreden vanuit het hoofdwatersysteem of vanuit het regionale watersysteem. Wateroverlast door extreme neerslag dient apart te worden beschouwd. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport Kwetsbaarheid afvalwaterketen bij overstromingen. 

De bevindingen op hoofdlijnen zijn:

  • Het zorgvuldig inzamelen en verwerken van afvalwater levert een grote bijdrage aan de volksgezondheid. Bij een overstroming zijn gemalen en rioolwaterzuiveringen kwetsbaar en zullen al snel niet meer functioneren. Het afvalwater kan dan niet op de gebruikelijke wijze worden verwerkt. Aandacht voor het zo hygiënisch mogelijk omgaan met urine en ontlasting in huis en in ‘safe zones’ is in zo’n situatie nodig.
  • Door bij het ontwerp rekening te houden met mogelijke overstromingen kan soms relatief eenvoudig overstroming van een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie worden voorkomen.
  • Als dit niet kan, is het van belang maatregelen te nemen om snel herstel van installaties mogelijk te maken, bijvoorbeeld door elektrische installaties tijdig uit te schakelen of door reserveonderdelen beschikbaar te hebben.
  • Afhankelijk van de lokale situatie kunnen kansen op en gevolgen van een overstroming sterk uiteenlopen. Er is lokaal maatwerk nodig om in een concrete situatie te bepalen of, en zo ja welke, voorzorgs- en beperkende maatregelen getroffen moeten worden.
  • Veel installaties zullen de komende jaren worden vervangen of uitgebreid met aanvullende zuiverings- en verwerkingsstappen. Een uitgelezen moment om rekening te houden met de risico’s bij een overstroming.

Het ligt voor de hand om de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen mee te nemen bij de analyses die het komend jaar uitgevoerd worden in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Voor meer informatie: