Nieuws

De omgevingswet: het waterschap als omgevingspartner

De omgevingswet: het waterschap als omgevingspartner

De komst van de Omgevingswet zet de waterschapswereld juridisch gezien niet op zijn kop. Toch zal de nieuwe wet een behoorlijke impact hebben op waterschappen.

Zo beoogt de wet een transitie van een rol als ‘waterpartner’ naar een rol als ‘omgevingspartner’, van taakgericht naar opgavegericht werken en voorziet zij een belangrijke rol van het waterschap als gebiedsregisseur. Maar wat betekenen deze veranderingen nu in de praktijk?

De Omgevingswet stelt dat de fysieke leefomgeving in onderlinge samenhang vormgegeven en beheerd moet worden. De verschillende overheden zullen intensiever moeten samenwerken om deze werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Dit is een trend die door de meeste waterschappen de laatste jaren al is ingezet, maar door de Omgevingswet nog eens wordt versterkt. De Omgevingswet legt wat dit betreft echter geen concrete verplichtingen op. Sterker nog, een verplichting als de Watertoets vervalt. Integraliteit en afstemming zijn niet afdwingbaar, maar worden bereikt door onderling overleg. Samenwerking wordt daarmee de norm.

Van toetsen aan de achterkant, naar beleidsontwikkeling aan de voorkant

Belangrijke wijziging in de wet is dat strategisch beleid op watergebied niet langer wordt gevormd in sectorale plannen, maar in de integrale visies van provincie en gemeente. Meer dan onder de huidige wet heeft het waterschap er belang bij om in een vroegtijdig stadium mee te denken over deze integrale kaders. De wet beoogt immers om ‘aan de achterkant’ minder dicht te timmeren met regels en vergunningen. Vroegtijdige betrokkenheid van waterschappen bij de ontwikkeling van deze visies is dan ook van groot belang, wil het de eigen belangen en ambities hierin een plek geven.

Kleur bekennen

Om deze belangen op een effectieve manier te behartigen moet het waterschap kleur bekennen en zich uitspreken over waar het voor staat: over zijn ambities, over zijn belang en over de waarden die het wil beschermen. Dit vraagt een proactief waterschap, dat weet wat er speelt bij partneroverheden en in de regio, dit weet te koppelen aan de eigen doelen en dat denkt in mogelijkheden. Het vraagt kortom om een waterschap met visie: op zijn taken, op de fysieke leefomgeving en op de bijdrage die het daar zelf aan kan en wil leveren. Ondanks dat de Omgevingswet dit niet voorschrijft is het voor waterschappen dus zinvol om, net als de andere overheden, een omgevingsvisie op te stellen: de watervisie.

 

Auteur:

Arjan Loesink

Twynsta Gudde

...

Lees het hele artikel