Nieuws

Overeenkomst meten en monitoren afvalwaterketen in Brabant

Overeenkomst meten en monitoren afvalwaterketen in Brabant

Donderdag 13 oktober is met de ondertekeniung van een overeenkomst de samenwerking bekrachtigd op het terrein van meten, monitoren en databeheer in de afvalwaterketen.

Gegevens steeds belangrijker voor investeringen aan riolering en afvalwaterzuivering

Donderdag 13 oktober hebben bestuurders van 15 Brabantse gemeenten en van waterschap Brabantse Delta met de ondertekeniung van een overeenkomst de samenwerking bekrachtigd op het terrein van meten, monitoren en databeheer in de afvalwaterketen.

Extreme buien

Door het gemeentelijk rioolsteldel en de transportleidingen van het waterschap stroomt jaarlijks veel regen- en afvalwater. Al die waterstromen leveren een schat aan gegevens op die gebruikt worden voor noodzakelijke investeringen aan rioolstelsels en de rioolwaterzuiveringen. Door samen te werken bij het meten en monitoren van die waterstromen en afspraken te maken over de gezamenlijke verwerking en opslag van die gegevens, kan een nog betere afweging worden gemaakt voor die investeringen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de aanpak van extreme buien.

Uitwisseling expertise

Met de overeenkomst breiden de waterpartners de eerder opgestarte samenwerking op dit gebied uit. De betrokken waterpartners wisselen onderling expertise uit en er worden gespecialiseerde medewerkers aangesteld voor de gegevensverzameling, -verwerking en opslag.

Op koers voor de samenwerking in de keten

De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst in het bijzijn van alle bestuurders, managers en beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de Samenwerking in de (afval)waterketen in West en Midden-Brabant (SWWB). Dat zijn gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Tijdens de bijeenkomst is de koers uitgezet voor 2017-2018 voor doelmatig waterbeheer binnen de keten. Aan ambitie en inspiratie ontbreekt het niet binnen deze samenwerking getuige het prgramma en het aantal aanwezigen. Op het programma stonden het gemeenschappelijk programmeren van maatregelen en klimaatadaptatie. Onder aansporing van wethouder Starreveld van de gemeente Gilze en Rijen zijn de zinnen gezet op de Rioned-innovatieprijs 2017. De waterpartners binnen SWWB hebben flink geinnoveerd in de waterketen en het doorlopen proces hiervoor als innovatie ingediend. De bekendmaking is op 2 februari 2017 tijdens de landelijke Rioneddag.