Nieuws

Ondertekening Watervisie en overeenkomst Watersamenwerking As50+

Ondertekening Watervisie en overeenkomst Watersamenwerking As50+

Op woensdag 12 oktober 2016, op de dag dat de Week van Ons Water van start ging, vond de ondertekening plaats van de overeenkomst Watersamenwerking As50+ 2017-2021 en de regionale Watervisie.

Annemieke van de Ven, wethouder Gemeente Veghel: “In de bewustwording bij onze inwoners over afval, zoals het scheiden van afval, hebben we al grote stappen gezet. Echter hebben we nog terrein te winnen op het gebied van de verwerking van afvalwater, zoals medicijnresten in afvalwater, afkopelen in tuinen of vet zomaar door de gootsteen spoelen. Hier moeten we inwoners en bedrijven nog goed in mee gaan nemen en op die bewustwording willen we gaan inzetten.”

Watersamenwerking As50+

De netwerkorganisatie Watersamenwerking As50+ zet zich in voor een doelmatig beheer van de waterketen met als doel:

-       Kosten beperken door kennisdeling en gezamenlijke uitvoering;
-       Kwetsbaarheden van de organisaties verminderen; en
-       Kwaliteit van uitvoering en uitvoeringsorganisatie verbeteren.

In 2013 hebben de partners de overeenkomst Watersamenwerking 2013-2016 ondertekend. Uit de landelijke voortgangsrapportage van juni 2016 blijkt dat regio’s voorspoedig samenwerken; de besparingsdoelen voor 2020 worden gehaald. De As50+ draagt hier meer dan gemiddeld aan bij. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het afvalwaterketen tarief (rioolheffing en zuiveringsheffing van respectievelijk gemeente en waterschap) in 2020 € 340 in plaats van het in 2010 geprognotiseerde tarief van € 440, oftewel een daling van bijna 23%. De richtwaarde gesteld in het Bestuursakkoord Water uit 2011 bedroeg 13%.

De netwerksamenwerking blijft dan ook actief. Hiervoor is de samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 opgesteld. Hierin is, naast doorzetten en optimaliseren van de beheersmatige aandacht voor water, ook een aanpak voor innovatie en inspelen op klimaatverandering benoemd. Hiervoor is sinds 1 maart 2016 al de gezamenlijke subsidieregeling ‘Samen anders doen met water en groen’ beschikbaar. Ook gaan de partners een gezamenlijke programmalijn voor water in relatie tot de omgevingsvisie opstellen. Een gezamenlijke visie vormt de basis voor de samenwerking in de regio As50+ in de komende jaren. Deze werd gepresenteerd op 12 oktober.

As 50-gemeentes