Nieuws

Handreiking Gezamenlijk Investeringsprogramma

Handreiking Gezamenlijk Investeringsprogramma

Een instrument om de regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven te verdiepen. 

In de landelijke bijeenkomst voor de regionale bestuurders op 15 oktober 2015 in Utrecht hebben wij met elkaar het startsein gegeven voor de ‘tweede helft’ van de uitvoeringstermijn van het bestuursakkoord water (2011). Sinds het afsluiten van het bestuursakkoord is er al veel bereikt. Het stedelijk waterbeheer en waterketen zijn volop in beweging. Gemeenten, waterschappen en in toenemende mate de drinkwaterbedrijven werken samen aan de uitvoering van de beheertaken. 

Een volgende stap in de ontwikkeling van de regionale samenwerking is het toewerken naar vormen van gezamenlijke investeringsprogrammering. 

In de kapitaalintensieve waterketen zijn de keuzes die worden gemaakt over investeringen bepalend voor de mate waarin de jaarlijkse kosten zich ontwikkelen en in hoeverre de regionale besparingsdoelstellingen worden gehaald. De wederzijdse afhankelijkheid tussen gemeenten en waterschappen in zuiveringskringen en het stedelijk watersysteem is groot. Dat geldt voor specifieke onderdelen ook voor de drinkwaterbedrijven, zoals o.a. de bescherming van bronnen en de regie op de ondergrond bij kabels en leidingen. Gezamenlijk investeringsprogrammering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van investeringsbeslissingen. 

Hieronder treft u een eerste versie van de handreiking gezamenlijk investeringsprogramma. De handreiking is bedoeld om gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij het vormgeven van een gezamenlijk investeringsprogramma. Medio 2016 zijn er slechts beperkte ervaringen met gezamenlijke investeringsprogrammering. De regio’s die ermee aan de slag zijn, geven aan dat het erg zoeken is naar de invulling en uitwerking. 

Wij zien de handreiking dan ook als een dynamisch document. De versie van de handreiking die voor u ligt, is een eerste stap en op basis van de kennis en ervaring die wij de komende tijd met elkaar op doen, zal de handreiking zich verder ontwikkelen en verdiepen. 

De handreiking is geen blauwdruk, maar bedoeld ter inspiratie. Doe er uw voordeel mee! Door samen onze schouders eronder te blijven zetten, is het mogelijk om de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 te behalen. 

Download de complete handreiking GIP