Nieuws

De staat van ons water

De staat van ons water

Minister Schultz heeft op 26 mei de website destaatvanonswater.nl gelanceerd. Hierop vind je informatie over acht belangrijke thema’s uit het waterbeleid waaronder financiën en doelmatigheidswinst. 

Samenwerking in de waterketen (gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven)

Het grootste deel van de doelmatigheidswinst die in het Bestuursakkoord Water (BAW) is afgesproken, wordt gerealiseerd in de waterketen. Hier stemmen de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hun taken zoveel mogelijk af. De waterschappen en gemeenten hebben hun krachten gebundeld in 49 regio’s en hierbij haken de drinkwaterbedrijven steeds meer aan. De koepels Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland stimuleren en faciliteren de samenwerkingsverbanden.

In het kader van de samenwerking van de drinkwaterbedrijven met gemeenten en waterschappen, hebben de koepels in 2015 de Kansenkaart Waterketen opgesteld. Hierin worden zestien praktijkvoorbeelden gepresenteerd.

De koepels faciliteren de samenwerking in de waterketen verder door (thema)bijeenkomsten te organiseren. Uitwisseling van informatie en kennis wordt voorts gefaciliteerd via kenniscoaches en het digitale platform samenwerkenaanwater.nl. Tot slot brengen de drie koepels jaarlijks de voortgang en het tussentijdse resultaat van de samenwerking in beeld. De resultaten van de laatstgehouden monitor zijn in het vervolg van deze paragraaf weergegeven.

Kostenbesparingen

Figuur 9.10 geeft de doelrealisatie van de besparing op de jaarlijkse kosten per regio voor de gemeenten en waterschappen aan het eind van 2015 weer. De doelrealisatie is uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de ambitie voor 2020, die de regio’s hebben vastgelegd in plannen.
Wanneer de door de regio’s aangeleverde cijfers worden opgeteld, blijkt dat de besparing op de jaarlijkse kosten van de gemeenten en waterschappen samen 225 miljoen euro was.

Doelrealisatie kostenbesparingen samenwerkingsregio’s van gemeenten en waterschappen, links 9.10, en bij drinkwaterbedrijven, rechts 9.11, (% realisatie eind 2015 t.o.v. ambitie in 2020).

Figuur 9.11 geeft de doelrealisatie van de besparing op de kosten voor drinkwaterbedrijven weer. De getotaliseerde kostenbesparingen van de drinkwaterbedrijven bedroegen eind 2015 55 miljoen euro. Dit betekent dat van de beoogde besparing van 70 miljoen euro reeds 79 procent is gerealiseerd.

Tot de doelstellingen behoort ook om de kwaliteit (professionaliteit) van de uitvoering van de beheertaken in de waterketen te verhogen en de personele kwetsbaarheid te verminderen. Ook hierbij zetten gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven concrete stappen.

Thema: kwaliteit

Het thema kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken (en keuzes die daarbij aan de orde zijn) vormt een belangrijke bouwsteen voor de te realiseren kostenbesparingen. Dat geldt voor de periode tot 2020 en daarna. Belangrijke partijen hierbij zijn de kennisinstituten van de drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen: KWR Water Research, STOWA en de Stichting Rioned. De respectievelijke organisaties doen via deze instituten gezamenlijk onderzoek om hun productie- en distributieprocessen te verbeteren en om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Voorts is innovatie bij de meeste organisaties een speerpunt. Daarnaast zijn de drie benchmarks in de waterketen een belangrijk instrument om het kwaliteitsniveau van de drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen onderling te monitoren. De uitkomsten worden door de organisaties gebruikt om hun eigen bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en te professionaliseren.

De regio’s en drinkwaterbedrijven hebben voor het thema kwaliteit eigen ambities geformuleerd. De figuren 9.12 en 9.13 geven de doelrealisatie weer van deze ambities voor de waterschappen en gemeenten resp. de drinkwaterbedrijven in het voorjaar van 2016.

Voor de afvalwaterketen, waarin de gemeenten en waterschappen actief zijn, geldt dat inzicht in de feitelijke toestand en het functioneren van de keten leidt tot optimale beheers- en investeringsbeslissingen. Dit is van toepassing op vervanging van voorzieningen (riolering, gemalen, zuiveringen e.d.), het realiseren van de opgaven klimaatadaptatie en waterkwaliteit en bij maatregelen in het dagelijks beheer (o.a. reinigen en inspecteren). Voor de waterschappen en gemeenten geldt dat zij gemiddeld inmiddels 53 procent van de eigen ambitie hebben gerealiseerd op het gebied van kwaliteit. Uit het kaartbeeld blijkt dat een aantal regio’s goed op koers ligt om de eigen doelstellingen in 2020 te realiseren.

Kwaliteit van de dienstverlening is voor de drinkwaterbedrijven topprioriteit. De drinkwaterwaterbedrijven werken voortdurend aan het vergroten van hun professionaliteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld door kwaliteitscertificering en daaraan gekoppelde interne kwaliteitsaudits. Ten slotte zijn training en opleiding een speerpunt bij alle bedrijven. Voor de drinkwaterbedrijven is de gemiddelde realisatie 78 procent, wat betekent dat zij op koers liggen voor wat betreft het halen van de eigen kwaliteitsdoelstellingen.
 


Doelrealisatie kostenbesparingen samenwerkingsregio’s van gemeenten en waterschappen, links 9.12, en bij drinkwaterbedrijven, rechts 9.13, (% realisatie eind 2015 t.o.v. ambitie in 2020).

Bron: destaatvanonswater.nl

http://www.destaatvanonswater.nl/terugblik-op-2015