Nieuws

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen

De waterketen efficiënter maken is en blijft het streven van de waterschappen. De Unie van Waterschappen waardeert daarom de aanmoediging van de Adviescommissie Water in haar advies van 20 april om innovatie in de waterketen verder te versterken.

DUURZAME AMBITIES

De waterschappen hebben met het Rijk en andere partners diverse convenanten en akkoorden afgesloten met scherpe ambities op het gebied van doelmatigheid en duurzaamheid, zoals het Bestuursakkoord Water (2011), het SER Energieakkoord (2013) en de Green Deal Grondstoffen (2014).

Een Green Deal Duurzame Energie is met het Rijk in voorbereiding om toe te werken naar energieneutraliteit door de toepassing van biogas, wind, zon, waterkracht en warmteterugwinning. Binnen het thema van de Klimaat Actieve Stad wordt klimaatadaptatie en -mitigatie in de stad in samenhang bekeken met water als verbindend element.

Stefan Kuks, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen gaan aan de slag met de aanbevelingen van de commissie. We zijn al goed op weg. De verbindingen met rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven zijn al hechter. We zullen kennisinstellingen en bedrijven nog meer bij ons werk betrekken. En we kijken verder dan de waterketen door het watersysteem erbij te betrekken.”

Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen:“Waterschappen zijn koplopers in duurzaamheid en dat is vooral te danken aan het verzilveren van innovatieve kansen. We hebben oog voor decentrale sanitatieconcepten en andere systeeminnovaties, zoals recent een plan van aanpak ter voorkoming van medicijnresten in het oppervlaktewater.

Door slimme keuzes kunnen we de effecten van klimaatverandering opvangen, waardoor we overlast voorkomen en tegelijkertijd kosten besparen. We leveren zo een bijdrage aan een duurzame samenleving, waarin afvalwater een bron van energie en schaarse grondstoffen is geworden.”

WEGNEMEN VAN BELEMMERINGEN

De oproep van de Adviescommissie om belemmeringen voor innovatie weg te nemen zien de waterschappen als een hart onder de riem.

Kuks: “Met hulp van het Rijk en de markt kunnen wij de kansen die zich in de waterketen voordoen nog beter benutten. De aanpak van de BTW-problematiek die bij samenwerking speelt is daarbij een logisch speerpunt. Waterschappen hebben daarnaast juridische (experimenteer)ruimte nodig in de omslag van afval naar grondstof binnen de circulaire economie.

Dit geldt ook voor onze verkenning naar synergie tussen behandeling van afvalwater en andere reststromen (bijvoorbeeld mestverwerking). Bovendien kunnen we – naast onze kerntaken in eigen land – de krachten bundelen voor systeeminnovaties waarmee Nederland zich als ‘living lab’ internationaal verdienstelijk kan maken.

De vraag is in hoeverre wij interessante ketenconcepten hebben voor landen waar drinkwater, riolering en zuivering in een hand zijn of waar behoefte is aan andere schaaloplossingen.”

Lees het volledige advies op de website van de Adviescommissie Water.