Nieuws

Monitor BAW

Monitor BAW

Dinsdag 3 maart heeft de contactpersoon van jouw regio informatie ontvangen over de BAW-monitor. Naar aanleiding daarvan worden vragen gesteld over de samenhang en overlap van deze monitor en de Benchmark Rioleringszorg (2016). 

De monitor en de benchmark zijn complementair en op elkaar afgestemd, zodat de gegevens maar één keer worden opgevraagd en het aanleveren zo min mogelijk tijd vraagt.
Voor beide instrumenten geldt een duidelijke knip tussen verantwoorden op landelijk niveau en leren en verbeteren op regionaal niveau. Daarbij richt de benchmark zich op het in beeld brengen van het realiseren van de maatschappelijke doelen van het stedelijk waterbeheer, en de BAW-monitor op de afspraken uit het bestuursakkoord water, onderdeel waterketen. Hieronder beschrijven we in meer detail hoe de verschillende instrumenten zich tot elkaar verhouden.

BAW-afspraken

De BAW-monitor van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richt zich op het in beeld brengen van de realisatie van de afspraken uit het bestuursakkoord water gericht op het halen van doelstellingen op het gebied van kosten (besparing), kwaliteit (basiskwaliteit, inzicht in functioneren en risico’s) en kwetsbaarheid (werkprocessen en samenwerking), de 3 K’s. Hoe staan we er als sector voor met het bereiken van wat is afgesproken? De BAW-monitor bestaat uit twee delen; een verantwoordingsdeel op landelijk niveau en een regionaal deel om te leren van en met elkaar. De landelijke BAW-monitor  is het verantwoordingsdeel dat per regio wordt ingevuld. De parallel ontwikkelde en uitgebreidere regionale monitor is door de UvW en VNG beschikbaar gesteld voor sturingsinformatie en leervragen bij het BAW-proces ten behoeve van de regio zelf en wordt per organisatie ingevuld.
 
Maatschappelijke doelen stedelijk waterbeheer

De Benchmark Rioleringszorg richt zich in 2016 op de maatschappelijke doelen van het stedelijk waterbeheer. Dit zijn onder meer de volksgezondheid, voorkomen van (water)schade, bescherming van het milieu en continuïteit. Anders dan in 2013 zal de landelijke benchmark zich puur richten op de verantwoording van de sector als geheel aan de landelijke stakeholders, zoals de Tweede Kamer. De te beantwoorden vragen zijn daarbij: Welke doelen zijn gesteld? In hoeverre zijn de doelen gehaald? Welke kosten zijn daarmee gemoeid? Naast de landelijke benchmark kan een regionale en/of thematische benchmark worden aangeboden, waarmee belangstellenden worden geholpen in het verdiepen van hun kennis, om zo samen te kunnen leren en verbeteren.
 
Het verhaal van de sector uitdragen

De VNG, de UvW, Stichting RIONED en Vewin vinden het belangrijk om als sector aan de maatschappij te laten zien welke prestaties worden geleverd van de belastingopbrengsten en daarmee een vorm van verantwoording afleggen. Daarom rekenen we op deelname van alle waterschappen, gemeentes en waterbedrijven aan de landelijke BAW-monitor en benchmark. Uitgangspunt daarbij is dat geen dubbele uitvraag plaatsvindt, en dat vragen, definities en (tools voor) gegevensverzameling en -ontsluiting zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
 
Leren met eigen speerpunten

Daarnaast willen de koepels de regio’s, individuele gemeenten en waterschappen graag faciliteren bij leervragen en de behoefte aan eigen sturingsinformatie. Op eigen initiatief kunnen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven de regionale BAW-monitor (per organisatie) invullen. Deze verschaft inzicht in de vorderingen voor de BAW-afspraken van de eigen organisatie ten opzichte van andere organisaties. Eveneens op eigen initiatief kunnen de gemeenten in de benchmark 2016 per een regio of thematische cluster kiezen voor een specifieke op te stellen themagerichte regiorapportage en de bijbehorende verdiepende vragenlijst.
 
Voortgang

De deadline voor gegevensverzameling van de landelijke BAW-monitor is 1 april a.s. Dit hangt samen met het aanleveren van een bouwsteen over het onderdeel waterketen van het bestuursakkoord water van de rapportage Water in Beeld, die de Minister van Infrastructuur en Milieu in mei aan de Tweede Kamer stuurt. De regionale BAW-monitor is beschikbaar en kan op elk moment worden ingevuld.
Zowel het verantwoordingsdeel als het leerdeel van de benchmark 2016 worden in 2015 ontwikkeld. Deze zullen aansluiten op de BAW-monitor (landelijk en regionaal). Een bijzonder aandachtspunt voor de toekomst is het voorsorteren op automatische datavergaring. Door gestandaardiseerde en geautomatiseerde uitwisseling met beheer- en financiële systemen willen we de druk die gegevensverzameling geeft naar de toekomst steeds verder terugdringen.

Gerelateerd artikel:

Monitoring van start