Nieuws

Monitor BAW-W van start

Monitor BAW-W van start

Op donderdag 5 maart is in Houten het startschot gegeven voor de regionale monitoring van de afspraken in het Bestuursakkoord Water over de waterketen (BAW-W).

In de basismonitor worden de prestaties gemeten voor de doelen (minder meer) kosten, (verbetering) kwaliteit, en (vermindering) kwetsbaarheid in de afvalwaterketen. Verschillende ambtelijke trekkers en medewerkers monitorwaren verzameld voor deze bijeenkomst. Naast de regionale monitor wordt deze week de landelijke monitor in gang gezet.

De regionale monitor is vanaf 3 maart beschikbaar voor het regionaal in beeld brengen van de realisatie van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water over de waterketen (BAW-W). De basismonitor is door VNG en UvW beschikbaar gesteld voor alle samenwerkende regio's. Hiertoe is met Weldra en Aquame een meerjarige overeenkomst gesloten. Met behulp van de basismonitor BAW-W kan in een samenwerkingsregio de realisatie worden gemeten op de gestelde doelen. In de basismonitor worden de prestaties gemeten voor de 3K’s: kosten, kwaliteit, en kwetsbaarheid.

Monitor2

Bij de bijeenkomst in de AB-zaal van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten waren ongeveer 30 personen aanwezig afkomstig van de regio’s (gemeenten en waterschappen), landelijke koepels en de betrokken adviesbureaus. In de levendige sessie werden de systematiek en de uitwerking toegelicht en enkele praktische vragen behandeld. Ook de samenhang met de landelijke monitor (deadline van 1 april as.) kwam aan de orde. De vragenlijst van de landelijk monitor kan worden gevuld met (de uitkomsten van) de regionale monitor hetgeen de samenhang van beide instrumenten bevordert en het gemak in de regio zal dienen. Tegelijkertijd kan de landelijke monitor ook zonder de regionale monitor worden ingevuld, wat meer tijd zal vragen van de regionale, invullende medewerker.   

KOSTEN
De kosten worden per organisatie in beeld gebracht. Dit betreft 2010, het meest recente jaar en prognoses voor 2020. Het beeld laat zien in welke mate de regio op weg is om de beoogde besparingsdoelstelling te halen. Tevens is per gemeente een vergelijk zichtbaar met andere gemeenten binnen de regio.

KWALITEIT
De kwaliteit wordt gevolgd aan de hand van vijf tot tien vragen per deelaspect. De monitor vooronderstelt een zekere basiskwaliteit van het afvalwaterketenbeheer: dat wat elke gemeente/waterschap normaliter doet. De monitor richt zich daarom specifiek op zaken die de komende jaren doorontwikkeld dienen te worden, zoals het meewegen van risico’s, het vergroten van het inzicht in het functioneren en het sluiten van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycli. 

KWETSBAARHEID
De ontwikkeling van de robuustheid van het beheer (dit is complementair aan de kwetsbaarheid) kan in de loop van de tijd worden gevolgd. De kwetsbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat een significant deel van zijn tijd aan een werkproces besteedt en de mate waarin samenwerking tussen organisaties vorm heeft gekregen.

SAMENWERKING
Samenwerking meet in welke mate de kwetsbaarheid vermindert doordat er wordt samengewerkt met andere gemeenten uit de regio, het waterschap, het drinkwaterbedrijf of met uitvoeringsorganisaties.

 Uitgebreide informatie over de monitor BAW-W vindt u op: http://www.monitorbaw.nl/

Gerelateerd artikel:

Monitor BAW