Nieuws

Minister Schultz biedt rapportage visitatiecommissie waterketen aan aan de Tweede Kamer

Minister Schultz biedt rapportage visitatiecommissie waterketen aan aan de Tweede Kamer

Minister Schultz heeft de rapportage visitatiecommissie waterketen aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2013 heeft de minister de Visitatiecommissie Waterketen (hierna: commissie) ingesteld. 

Minister Schultz heeft de rapportage visitatiecommissie waterketen aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2013 heeft de minister de Visitatiecommissie Waterketen ingesteld. Zij kreeg de opdracht om de voortgang van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water inzake de waterketen te inventariseren en te beoordelen en waar nodig achterblijvende partijen te visiteren. Op 10 december 2014 heeft mw. Peijs, voorzitter van de commissie het eindrapport overhandigd. 

 De commissie concludeert dat de huidige ambities in de regios en bij de drinkwaterbedrijven optellen tot een kostenbesparing - minder meerkosten- van 440 mln. per jaar in 2020. Dat ligt net onder het afgesproken doel van 450 mln. uit het bestuursakkoord. De 49 samenwerkingsregios van waterschappen en gemeenten komen vooralsnog uit op 355 mln. (25 mln. minder dan afgesproken), terwijl de drinkwaterbedrijven voor 85 mln. aan besparingsambities hebben vastgelegd (15 mln. meer dan afgesproken). Ondanks het tekort van 10 mln. is de commissie er van overtuigd dat de afgesproken doelen - met enige extra inspanning door de sector - in 2020 haalbaar zijn. 

Verder stelt de commissie dat er geen aanwijzingen zijn dat de besparingen ten koste gaan van de twee andere doelen uit het bestuursakkoord, namelijk vermindering van de kwetsbaarheid en verbetering van de kwaliteit. Sterker nog: De besparingen die door samenwerking worden gerealiseerd, hebben tevens als voordeel dat de kwetsbaarheid afneemt en de kwaliteit verbetert.” 

“Heeft u vragen over de visitatiecommissie of de rapportage van de visitatiecommissie?
Antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u hier 

Lees de gehele brief
Lees de rapportage