Nieuws

Inspiratie en handelingsperspectief

Inspiratie en handelingsperspectief

Het stimuleren van de samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen vergt een specifieke communicatie-strategie. 

De werkgroep ondersteuning ondersteunt de samenwerking in heel Nederland. Wij richten ons daarbij op alle regio’s. Qua inhoud zal de communicatie gericht zijn op inspiratie en handelingsperspectief (van plannen maken naar actie). De energie zit bij de groeiende groep mensen die nu enthousiast en positief betrokken zijn. Die energie willen we vasthouden en verder uitbouwen. Ook wordt in de toekomst verder aangehaakt op thema’s en projecten rondom toekomstbestendigheid.

Samenwerken aan water gaat de regio in
De regio’s waar minder contact mee is, worden apart benaderd om nog beter aan te kunnen sluiten op de vraag. Er zijn enkele ambtelijke trekkers die achterblijven in de deelname aan onze inspanningen. Deze personen zijn weinig tot niet gesignaleerd op bijeenkomsten of deelname aan de online dialoog. Deze kleine groep is in kaart gebracht en wordt bezocht door leden van de werkgroep ondersteuning. Met de vraag: Hoe kunnen we deze mensen van dienst zijn? Wat hebben zij nodig? Waarom nemen zij niet deel aan de community? 

Regiobijeenkomsten met drinkwaterbedrijven
In overleg tussen de Unie van Waterschappen, de VNG en de Vewin is afgesproken om in de eerste helft van 2015 sa­men de mogelijkheden voor vergroting van de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven te onderzoeken. De drie koepels zullen gezamenlijk de samenwerking faciliteren en stimuleren. Omdat de mogelijkheden voor samenwerking vooral regionaal en lokaal moet worden gezocht, zullen een aantal regionale werkbijeenkomsten worden georganiseerd in mei/juni 2015. Het doel van deze bijeenkomsten is om de deelnemers vanuit de drie sectoren te inspireren door middel van ‘best practices’ en concrete ideeën. Daarbij wordt een werkvorm gebruikt die stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan en om samen plannen te bedenken. Vervolgens kunnen deze in de verschillende regio´s worden uitgewerkt in concrete projecten en acties.

Urgentiebesef
Voor 2015 geldt dat de doelgroep uitermate bewust blijft van de urgentie van samenwerking. Urgentiebesef helpt gewenste samenwerking tot stand te brengen. Inspiratie en passie zijn hierbij de kernwoorden. Door middel van passende communicatiemiddelen moet het onderwerp  „samenwerking”  hoog op de agenda staan en blijven. De middelen lopen uiteen van bijeenkomsten, mailings en een verregaande multimediale aanpak, zoals in 2014. Aanvullend product is de monitoring die van begin 2015 in nieuwe vorm verder uitgerold wordt.

Download het hele communicatieplan