Nieuws

Reactie koepels eindrapport

Reactie koepels eindrapport

Hieronder treft u de gezamenljke reactie van de koepels op het eindrapport visitatiecommissie:

Allereerst mijn complimenten voor de visitatiecommissie die met haar werkwijze en grote inzet een zeer duidelijk beeld geeft van de voortgang rondom doelmatig beheer van de waterketen. En, minstens zo belangrijk, daarmee een impuls heeft gegeven aan gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven om voortvarend, met stevige ambities aan de slag te gaan.

Ik zeg dit namens Unie van Waterschappen, Vewin én VNG. Een bewuste keuze omdat we zo de gezamenlijkheid die we in de 49 regio's zien willen uitstralen. Door samen te werken zijn deze mooie resultaten behaald en kunnen we in de toekomst nog verder komen.

De doelen in het BAW uit 2011 zijn ambitieus. Door klimaatverandering, opgaven voor waterkwaliteit en de vervanging van infrastructuur zullen de kosten stijgen. En voor het halen van die doelen is een fundamenteel andere werkwijze nodig.

Met haar rapport laat de commissie zien dat daar in de regio vorm en inhoud aan is gegeven. De plannen en afspraken die er nu liggen zijn gezamenlijk opgesteld en goed onderbouwd. De gewenste minder-meer kosten van €450 miljoen per jaar in 2020 zijn haalbaar. In de afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet voor een doelmatiger aanpak van de waterketen. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben zelf de regie genomen in de samenwerking en werken vol overtuiging aan een goed beheer van de waterketen tegen beperkte kostenstijging. Met uw rapport kunnen zij trots zijn op de behaalde resultaten.

De commissie heeft vertrouwen dat, met enige extra inspanning, ook de doelen in de samenwerkingsregio’s van gemeenten en waterschappen, €380 miljoen, gehaald gaan worden. De afgelopen jaren hebben laten zien dat met stimulans en ondersteuning van buiten, en van de koepels zelf, grote stappen gezet kunnen worden. VNG, Unie van Waterschappen en Vewin helpen de regio's en drinkwaterbedrijven graag om de doelen waar te maken. Dat doen we in elk geval door de monitoring van het doelbereik, het stimuleren van kennisuitwisseling en delen van goede voorbeelden via bijeenkomsten, website en dergelijke. Ook een onafhankelijk beeld van de voortgang in 2017 kan helpen de energie te behouden. 

Wij onderstrepen het genoemde belang van een goede koppeling tussen de waterketen en de fysieke leefomgeving. Goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting, waterketen en watersysteem is de sleutel voor doelmatigheid en de basis voor het succes tot nu toe. Gemeenten en waterschappen meten en weten meer. Ze maken slimme keuzes over de verwerking van regenwater en de wisselwerking tussen riolering en zuivering en drinkwaterbedrijven bedden hun werkzaamheden nadrukkelijker in de omgeving in.

Kostenbeperking realiseer je niet alleen door het samenwerken op projecten. Door de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ontstaat er veel kennis en wordt deze wijd gedeeld. Hiermee zijn we in staat onze beslissingen nog beter te onderbouwen en nog slimmer te kiezen wat we wel en niet moeten doen. Zo blijft de rekening voor burger en bedrijfsleven zo laag mogelijk. Het rapport van de commissie en de periodieke benchmarks tonen aan dat we daar geen kwaliteit voor inleveren en dat we zo ook werken aan de personele kwetsbaarheid in de sector. Een win-win-win-situatie.

Breunis van de Weerd,
namens UvW, Vewin en VNG