Nieuws

Fusie tussen twee waterlaboratoria strandt op BTW-kwestie

Fusie tussen twee waterlaboratoria strandt op BTW-kwestie

De voorgenomen fusie tussen Het Waterlaboratorium (HWL) in Haarlem en de Stichting Waterproef in Edam gaat niet door, omdat fiscale regels dit blokkeren. 

Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst verlenen geen Btw-vrijstelling aan de betrokken waterschappen als de fusie in 2015 een feit zou zijn, zo blijkt uit een vandaag ontvangen brief. De activiteiten van Waterproef zijn nu Btw-vrij, omdat het zogenaamde waterschapactiviteiten zijn; na fusie vervalt deze vrijstelling en vallen diensten onder het hoge Btw-tarief van 21%. Dat leidt, ten opzichte van nu, tot een onaanvaardbare kostenstijging, terwijl het doel van de fusie juist kostenreductie en synergie in hoogwaardig wateronderzoek voor zowel drink- als oppervlaktewater is.

Marcel Tielemans, directeur van Het Waterlaboratorium en kwartiermaker fusie: “Wij zijn erg teleurgesteld, omdat deze fusie past in het overheidsbeleid dat meer samenwerking, kostenreductie en synergie in innovatief onderzoek in de waterketen stimuleert. De watersector heeft daartoe in 2011 een Bestuursakkoord Water gesloten. Onze lobby heeft niet geresulteerd in meer flexibiliteit in de toepassing van de huidige Btw-regels en dat vinden wij onbegrijpelijk. De fusie van de Stichting Waterproef en Het Waterlaboratorium zou hebben geleid tot een sterk, regionaal verankerd watercycluslaboratorium. Er zou een efficiencywinst kunnen worden behaald van ongeveer 10% en daarmee een kostenvoordeel van ongeveer 9,5 miljoen euro tot en met 2020. Door het wegvallen van de Btw-vrijstelling verdampt het financiële voordeel vrijwel geheel”.

Het Waterlaboratorium is vooral actief in de drinkwatersector; Dunea (Zoetermeer), PWN (Haarlem) en Waternet (Amsterdam) zijn belangrijke opdrachtgevers. De Stichting Waterproef is een waterschapslaboratorium dat zich focust op gebied van afval- en oppervlaktewater en waterbodems voor Waternet (Amsterdam) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard).

Alle betrokken partijen zijn teleurgesteld over het niet-doorgaan van de fusie. Zij zagen deze samenwerking als een grote bijdrage aan het Bestuursakkoord Water 2011 dat werd gesloten door Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en de drinkwaterbedrijven. In dit akkoord is afgesproken dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten 450 miljoen euro besparen op de jaarlijkse kosten in 2020 voor de productie van drinkwater, de riolering en de afvalwaterzuivering.

“Het ontbreken van Btw-vrijstellingen - zoals in dit geval - zal een belemmering zijn voor meer samenwerkingsprojecten in Nederland. Wij blijven er bij het ministerie van Financiën op aandringen om deze beslissing te herzien”, stellen de bestuurders.