Nieuws

Samenwerking en aanpak Twents Waternet werpt vruchten af

Samenwerking en aanpak Twents Waternet werpt vruchten af

De eerste rapportage van het Twents Waternet (TWN) om minder geld uit te geven aan afvalwater, is zeer positief. Het samenwerkingsverband heeft in 2013 de doelstelling voor 2020 al voor ruim de helft van de afgesproken kostenbesparing  behaald. 

TWN streeft ernaar om in 2020 € 15,5 miljoen te besparen in de afvalwaterketen. Door slimmer samen te werken in de regio hebben de 14 Twentse gemeenten en waterschap inmiddels al 8,3 miljoen van de besparing gerealiseerd.

Al forse besparing op afvoer en zuivering afvalwater 
In 2011 is in het landelijke Bestuursakkoord Water is afgesproken, dat waterschappen en gemeenten vanaf 2020 geld moeten besparen om de lastenstijging van riolering en afvalwaterzuivering te voorkomen. De doelstelling in Twente is om in 2020 15,5 miljoeneuro te besparen. Daarnaast streven waterschap Vechtstromen en de 14 Twentse gemeenten naar een betere kwaliteit van het afvalwatersysteem en beperking van de kwetsbaarheid. Slimmer samenwerken, efficiëntere werkprocessen en innovatieve oplossingen moeten leiden tot een doelmatig afvalwaterbeheer.  

Koploper blijven
De visitatiecommissie Waterketen onder leiding van oud-minister Karla Peijs inventariseert de voortgang van de afspraken in alle regio’s. Het TWN waarin alle 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen zijn vertegenwoordigd, is in 2013 als één van de koplopers van Nederland aangewezen. Deze positie wil ze vasthouden. Door intensiever samen te werken is al veel bereikt. Eind 2014 beoordeelt de visitatiecommissie de resultaten van Twents Waternet.

Sturen op risico’s
Van de beoogde besparing is inmiddels € 8,3 miljoen gerealiseerd. Daarnaast hebben de 14 colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het waterschap een besparing van 3,4 miljoen euro in plannen vastgelegd. Voor een opgave van de laatste 3,8 miljoen zoeken de overheden naar aanvullende mogelijkheden. Herziening van gemeentelijke rioleringsplannen hebben de meeste besparingsresultaten opgeleverd. Meer maatwerk bij onderhoud en vervanging van het rioleringssystemen en keuzes maken op basis van risicoanalyses zorgen voor meer rendement.

Winstkansen
Het Twents Waternet heeft nog veel ambities en ziet diverse winstkansen. Rioolvervanging, verminderen van energiekosten, beperking wateroverlast, optimalisatie afvalwatersysteem en de waterkwaliteit en het afschrijvingsbeleid zijn thema’s, die TWN nader uitwerkt om kosten te besparen in de afvalwaterketen.