Nieuws

Afspraken stedelijk waterbeheer in Friesland

Afspraken stedelijk waterbeheer in Friesland

Afspraken over de verdeling van taken en onderhoudskosten aan het water in bebouwde kernen zijn op donderdag 15 mei bekrachtigd door Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en Roelof Bos, wethouder van de gemeente Dantumadiel. 

De laatste heeft namens een stuurgroep van waterwethouders van de Friese gemeenten het akkoord ondertekend. Met het akkoord worden voortaan investeringen in water binnen de bebouwde kom beter afgestemd op de overige taken die de waterkwaliteit en -kwantiteit garanderen.

Overigens worden hier door Wetterskip Fryslân en de gemeenten ook bewoners en oevereigenaren bij betrokken. Samenwerking, zo vinden partijen, is essentieel voor een gezond en veilig watersysteem in het bebouwde gebied.

Invulling taken
Wetterskip Fryslân is beheerder van alle regionale wateren, waaronder die in bebouwd gebied. Roelof Bos: ‘Wetterskip Fryslân en gemeenten hebben daarom afspraken gemaakt over de precieze invulling van de taken voor een doelmatig onderhoud aan wateren in bebouwde kernen.’ De gemeenten blijven in principe verantwoordelijk voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en ontvangen hiervoor een financiële bijdrage van het waterschap.

Met de ondertekening is een set van uniforme uitgangpunten afgesproken tussen de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Wietze de Haan: ‘Met deze overeenkomst is de basis gelegd om met alle Friese gemeenten dit jaar en volgend jaar zoveel mogelijk de overdracht van stedelijk water aan het beheer van ons waterschap, vorm te geven. We hopen dit jaar nog met tien gemeenten een overeenkomst af te sluiten.’