Nieuws

Samenwerking tussen waterschap Reest en Wieden en gemeente Hoogeveen

Samenwerking tussen waterschap Reest en Wieden en gemeente Hoogeveen

De samenwerking tussen waterschap Reest en Wieden en de gemeente Hoogeveen wordt vastgelegd in een nieuw waterakkoord.

De samenwerking tussen waterschap Reest en Wieden en de gemeente Hoogeveen wordt vastgelegd in een nieuw waterakkoord. Wethouder Tiens Eerenstein van Hoogeveen en dagelijks bestuurslid Karst Spijkervet van het waterschap ondertekenen vrijdag 7 maart dit waterakkoord. 

Het tekenen van het waterakkoord gebeurt om 14.00 uur in de SchildHoeve, Fluitenbergseweg 69 te Fluitenberg. Wethouder Tiens Eerenstein: “Het waterakkoord zorgt ervoor dat activiteiten en werkzaamheden van gemeente en waterschap nog beter op elkaar afgestemd worden. Dit leidt tot verbetering van het watersysteem en de afvalwaterketen en komt de dienstverlening aan inwoners en bedrijven ten goede.”

Waterakkoord 
De gemeente en het waterschap werken al langer samen op verschillende wateronderwerpen. Door landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van water en riolering wordt de samenwerking tussen beide partijen intensiever. Daarom is een waterakkoord opgesteld waarin de verschillende afspraken op bijvoorbeeld het gebied van de waterketen, het stedelijk waterbeheer en het helofytenfilter zijn vastgelegd. 

Helofytenfilter 
In 2008 hebben de gemeente en het waterschap het Oude Kene project gerealiseerd. In dit gebied is een helofytenfilter aangelegd met een rietoppervlak van 61.000 m2. Hiermee wordt rioolwater uit riooloverstorten zo veel mogelijk gezuiverd, voordat het op het Oude Diep wordt geloosd. In het waterakkoord zijn afspraken vastgelegd over het beheer en de monitoring van het helofytenfilter. 

Stedelijke wateropgave 
De gemeente en het waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de stedelijke wateropgave. Oftewel, in hoeverre kan het stedelijk watersysteem de extra neerslag die als gevolg van klimaatverandering kan vallen opvangen? In het waterakkoord is afgesproken dat gemeente en waterschap samen de wateroverlast knelpunten in beeld brengen en samen bepalen welke maatregelen nodig zijn. 

Doelmatiger waterbeheer 
De gemeente en het waterschap Reest en Wieden werken verder samen met vijf andere gemeenten (Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden) in het beheergebied van het waterschap aan een doelmatiger waterbeheer. Met deze vijf andere kerngemeenten wordt een gezamenlijk afvalwaterplan opgesteld. Investeringen worden afgestemd en onderling wordt het beheer en onderhoud van watergangen, stuwen en gemalen in het stedelijk gebied geregeld.